Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 587-ЕП
София, 01.08.2019

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-14-74 от 31.07.2019 г. на Централната избирателна комисия от Златко Живков – кмет на община Монтана, област Монтана, за разрешаване на достъп до запечатано помещение № 1, находящо се на партерния етаж на общинска администрация, гр. Монтана, ул. „Извора“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с преместването на посочените книжа и материалите в помещение № 1, находящо се в сградата на общинския архив, бул. „Христо Ботев“ 67, ет. 6, с цел използване на освободеното помещение № 1, находящо се на партерния етаж на общинска администрация, за съхранение на изборни книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение № 1, находящо се на партерния етаж на общинска администрация, гр. Монтана, ул. „Извора“ № 1, партерен етаж, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., и преместването им в помещение № 1, находящо се в сградата на общинския архив, бул. „Христо Ботев“ 67, ет. 6.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали.

Помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и материали се запечатват съгласно изискванията на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Зам. председател: Силва Дюкенджиева

Зам. председател: Таня Йосифова

* Публикувано на 01.08.2019 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения