Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 586-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Варна, област Варна, и поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 396-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-472 от 29.08.2011 г., от Иван Лечев, председател на ОИК в община Варна, за промени в състава на ОИК, община Варна. Към писмото са приложени: заявление от Димитър Анастасов Карбов, пълномощник на ПП „АТАКА" с предложение за освобождаването на члена на ОИК Валерия Александрова Ангелова, ЕГН ..., ОИК в община Варна и на нейно място да бъде назначен Николай Павлов Почеканов; заявление от Валерия Александрова Ангелова за освобождаването й от ОИК в община Варна, декларация по чл. 16, ал.2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и удостоверение за правоспособност на Николай Павлов Почеканов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Варна, област Варна, Валерия Александрова Ангелова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Варна, област Варна, Николай Павлов Почеканов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения