Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 585-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико Търново с вх. № ПВР-05-2/18 от 19.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Красимиров Илиев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Стефанова Йонкова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Калина Недева Романова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Диана Филипова Петрова

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова

ЕГН ...

 

Даниела Димитрова Попова

ЕГН ...

 

Николина Красимирова Митева

ЕГН ...

 

Силвия Дечева Дечева

ЕГН ...

 

Ирена Петкова Стасинопулу

ЕГН ...

 

Йоана Александрова Иванова

ЕГН ...

 

Нина Василева Велкова

ЕГН ...

 

Юмит Ердинч Елиман

ЕГН ...

 

Теодора Минкова Тодорова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения