Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 584-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Бургас с вх. № ПВР-05-2/28 от 21.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Михаил Димитров Хаджиянев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емине Хасан Иляз

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Георги Кънчев Михов

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Нели Димитрова Гюмова

ЕГН ...

 

Павлин Стоилов Иванов

ЕГН ...

 

Светлана Костадинова Янушева

ЕГН ...

 

Маргарита Красимирова Събева

ЕГН ...

 

Наталия Здравкова Минкова

ЕГН ...

 

Силвия Стоянова Желева

ЕГН ...

 

Пламена Танева Апостолова

ЕГН ...

 

Кина Атанасова Шереметова-Бошева

ЕГН ...

 

Любима Тодорова Бургазлиева

ЕГН ...

 

Христина Стаматова Хаджиатанасова

ЕГН ...

 

Милен Петров Господинов

ЕГН ...

 

Росица Велчева Димова

ЕГН ...

 

Димитър Георгиев Вълчев

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения