Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 584-ЕП
София, 1 август 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Николай Андреев, представляващ „Нова Броудкастинг Груп“ АД, за нарушение на изискването на чл. 179 от Изборния кодекс

 

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 8-ЕП от 9 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против „Нова Броудкастинг Груп“ АД, с ЕИК 832093629, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от Николай Андреев, с ЕГН …, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 8-ЕП от 9 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 271-ЕП от 8 май 2019 г. на ЦИК, против Николай Андреев, ЕГН …, представляващ „Нова Броудкастинг Груп“ АД, с ЕИК 832093629, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, затова че при излъчване на предизборни видеоматериали по програма „Нова телевизия“, представляващи предизборна агитация на ПП „ВМРО- БНД“ във времевия диапазон от 9:39:57 до 9:40:24 ч. на 6 май 2019 г. и предизборна агитация на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ във времевия диапазон от 23:19:33 до 23:20:05 ч. на 6 май 2019 г., които не са отделени чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен, което представлява нарушение на чл. 179 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 474, ал. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 ИК, задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 179 ИК от страна на Николай Андрев, представляващ „Нова Броудкастинг Груп“ АД, за което е предвидено административно наказание по чл. 474, ал. 1 ИК.

АУАН № 8-ЕП от 9 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН, е постъпило възражение по АУАН № 8-ЕП от 9 май 2019 г.

С възражението са оспорени направените в АУАН № 8-ЕП от 9 май 2019 г. констатации. Изложените от нарушителя доводи не оборват констатираното в АУАН № 8-ЕП от 9 май 2019 г. нарушение, което се потвърждава и от приложените по административнонаказателната преписка доказателства: Решение № 271-ЕП от 8 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 8-ЕП от 9 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 36 от 08.05.2019 г. на ЦИК, сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-222 от 07.05.2019 г., към който е приложен 1 бр. електронен носител, справка за актуално състояние на дружеството от Търговския регистър и извадка от Публичния регистър на Съвета за електронни медии за доставчика на медийни услуги.

В съставения АУАН № 8-ЕП от 9 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

За установеното в АУАН № 8-ЕП от 9 май 2019 г. нарушение към 6 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 474, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 179 ИК нарушителят се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 8-ЕП от 9 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 179 ИК от Николай Андреев, ЕГН …, в качеството му на представляващ на „Нова Броудкастинг Груп“ АД със седалище и адрес – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, не представлява маловажен случай, поради което следва да се наложи глоба в минимален размер от 1000 (хиляда) лева.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Николай Андреев, ЕГН …, представляващ „Нова Броудкастинг Груп“ АД, с ЕИК 832093629, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, глоба в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл. 474, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 179 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения