Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 582-ЕП
София, 31 юли 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № ЕП-14-73 от 30.07.2019 г. на Централната избирателна комисия от Нуридин Исмаил – кмет на община Хитрино, област Шумен, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение, намиращо се в подземния етаж на административна сграда „бивша аптека“, първата вляво по коридора самостоятелната стая, в която се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с предстоящи ремонтни дейности, вследствие на взрива на цистерна от влакова композиция на 10 декември 2016 г. в с. Хитрино, които налагат преместването на запечатаните торби с книжа и материали, както и пликовете от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

Искането на кмета на община Хитрино е да бъдат преместени книжата от произведените избори в стая № 307, находяща се на трети етаж в основната сграда на общинската администрация – Хитрино за архив, в който да се съхраняват преместените запечатани торби с бюлетините, кочаните от използваните бюлетини, неизползваните бюлетини и другите книжа и материали, както и пликовете от произведените избори за членове на Европейския парламент на Република България през 2019 г.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение, намиращо се в подземния етаж на административна сграда „бивша аптека“, първата вляво по коридора самостоятелната стая, в която се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., във връзка с предстоящи ремонтни дейности, вследствие на взрива на цистерна от влакова композиция на 10 декември 2016 г. в с. Хитрино, които налагат преместването на запечатаните торби с книжа и материали, както и пликовете от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Помещението да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Помещението да се запечата съгласно изискванията на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения