Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 582-ПВР/МИ
София, 4 юни 2014 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Камено, област Бургас

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-60/31.05.2014 г. от Ивайла Гаджерукова - председател на ОИК - Камено, област Бургас, за извършване на промени в състава на ОИК - Камено. Към писмото е приложено предложение от Радослав Иванов Балтаджиев - общински координатор на партия „ГЕРБ" в община Камено, с което се предлага Христина Минчева Минчева и Росица Георгиева Грозданова да бъдат освободени като членове на ОИК - Камено, и на тяхно място да се назначат Радостина Иванова Драгоева и Галина Иванова Статева. Приложени са още молби от Христина Минчева Минчева и Росица Георгиева Грозданова да бъдат освободени като членове на ОИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радостина Иванова Драгоева. След дадени указания за отстраняване на нередовности по документите са представени: копие от дипломата за висше образование на Галина Иванова Статева; копия на два броя пълномощни - от Бойко Борисов, председател на партия „ГЕРБ", и от Димитър Петров, областен координатор на партията за област Бургас, за упълномощаване на Радослав Иванов Балтаджиев; декларации по чл. 66 от ИК от Радостина Иванова Драгоева и Галина Иванова Статева и копия от личните им карти.

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на ИК за извършване на промени в ОИК - Камено, поради което на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК - Камено, област Бургас: Христина Минчева Минчева, ЕГН ..., и Росица Георгиева Грозданова, ЕГН ..., и анулира издадените им удостоверения.

НАЗНАЧАВА за членове на ОИК - Камено, област Бургас: Радостина Иванова Драгоева, ЕГН ..., и Галина Иванова Статева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения