Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 581-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 23, ал. 1, чл. 24, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 26, ал. 1, чл. 27 – 30, чл. 9, ал. 6, чл. 43 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи положения

 1. Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци.
 2. За изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. се съставя и отпечатва един избирателен списък, в който се съдържат две колони за подпис на избирателя за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно за изборите за народни представители.
 3. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
 4. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

Съставяне на избирателни списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители.

Компетентни органи

 1. Избирателните списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, включително списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия, се съставят от общинските администрации по населени места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или кметския наместник, както и от секретаря на общината, а в градовете с районно деление - от кмета и секретаря на района.
 2. Избирателните списъци в лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализираните институции за предоставяне на социални услуги и местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от ръководителя на съответното заведение.
 3. Избирателните списъци на плавателен съд под българско знаме се съставят и подписват от капитана на плавателния съд.

Съдържание на избирателния списък

 1. Избирателният списък съдържа следните графи:- „Име“ (собствено, бащино и фамилно име на избирателя);- „Документ за самоличност“ – лична карта или зелен паспорт за гражданите, родени до 31 декември 1931 г. (видът и номерът на документа за самоличност се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден);- „Подпис на избирателя ПВР“ (за гласувалите в изборите за президент и вицепрезидент на републиката) ;- „Забележки“.
  • „Подпис на избирателя НС“ (за гласувалите в изборите за народни представители);
  • „Адрес“;
  • „ЕГН“ (попълва се от секционната избирателна комисия в изборния ден);
  • „№“ (поредният номер на избирателя в списъка);
 2. Избирателните списъци се съставят по постоянния адрес на избирателите.
 3. Когато в предходните шест месеца преди изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общинската администрация изготвя списък на промените, който се предоставя на СИК.
 4. Избирател, подал в срок заявление (Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа) за гласуване по настоящ адрес, се включва в избирателния списък по настоящия му адрес за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители.
 5. Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражнява избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и е подал заявление (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа), се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители.
 6. В избирателните списъци имената на българските граждани се изписват по азбучен ред по собственото име на избирателя.
 7. Списъците се съставят на български език.   
 8. В списъците се вписват имената на всички български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Отпечатване, обявяване и публикуване на избирателните списъци

Отпечатване

 1. Избирателните списъци се отпечатват в един екземпляр от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) въз основа на Националния регистър на населението и се предоставят на общинските администрации за предаване на СИК.
 2. Избирателните списъци в лечебните заведения, специализираните институции и местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и отпечатват от ръководителя на съответното заведение, дома или другата специализирана институция.
 3. Избирателните списъци на плавателните съдове под българско знаме се съставят и отпечатват от капитана на плавателния съд.

Обявяване

 1. Предварителните избирателни списъци се обявяват от общинските администрации 40 дни преди изборния ден – 4 октомври 2021 г. на видно място в района на съответната избирателна секция от органите по чл. 23, ал. 1 ИК.
 2. Местата за обявяване на избирателните списъци се определят със заповед на кмета на общината не по-късно от 45 дни преди изборния ден – 29 септември 2021 г. В същия срок кметът на общината изпраща копие от заповедта на районната избирателна комисия и я обявява на видно място в сградата на общината.

Публикуване

 1. Предварителните избирателни списъци се публикуват на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.
 2. Кметът на общината осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в избирателния списък по ЕГН.

Заличаване, вписване и дописване

Заличаване

 1. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите, които до изборния ден са загубили правото си да избират – поставени са под запрещение, изтърпяват наказание лишаване от свобода, загубили са българско гражданство или са починали и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
 2. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, към 55-ия и към 15-ия ден преди изборния ден.
 3. Заличаването се извършва автоматизирано при отпечатването на избирателните списъци. Имената на лицата, поставени под запрещение или изтърпяващи наказание лишаване от свобода, се вписват в Списъка на заличените лица. Срещу имената на тези лица се отбелязва съответно „ПО“ или „МП“.
 4. От избирателните списъци се заличават и имената на лицата, снабдени с удостоверение за гласуване на друго място (УГДМ). За автоматизираното заличаване на избирателя от съответния списък органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес на избирателя, снабден с УГДМ, подават информация на ГД „ГРАО“ в МРРБ за издаденото удостоверение не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 1 ноември 2021 г. Имената на тези лица не се отпечатват в избирателния списък от ГД „ГРАО“ в МРРБ и се вписват в Списъка на заличените лица. Срещу името на такива лица се отбелязва „УГДМ“. Заявлението за издаване на УГДМ се подава до 29 октомври 2021 г. включително.
 5. Когато след издаване на УГДМ общинската администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателен списък по настоящия му адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес на избирателя за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящия му адрес от общинската администрация по настоящия адрес и в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за заличаването – „издадено УГДМ“.
 6. Избирателите, включени в избирателен списък по настоящия им адрес, се заличават автоматизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ от избирателните списъци по постоянния им адрес въз основа на уведомление от органа по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящия адрес на избирателя до ГД „ГРАО“ в МРРБ, изпратено не по-късно 12 дни преди изборния ден – 1 ноември 2021 г. Имената на тези лица се вписват в списъка на заличените лица. Срещу името на такива лица се отбелязва „НА“. Заявлението за вписване в списък по настоящ адрес на избирателя се подава до 30 октомври 2021 г. включително. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава УГДМ.
 7. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите, включени в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. Когато заявлението е подадено в 14-дневния срок по чл. 37, ал. 1 ИК – 30 октомври 2021 г., органът по чл. 23, ал. 1 ИК, извършил вписването на избирателя в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, уведомява ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 1 ноември 2021 г., за автоматизираното заличаване на избирателя от избирателния списък по постоянния му адрес.

Когато включването на избирателя в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия е извършено след срока по абзац първи (30 октомври 2021 г.) на настоящата точка, заличаването се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК чрез зачертаване на името и данните на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат и преди предаването на списъка на СИК.

 1. Избирателите, включени в списък за гласуване в избирателна секция извън страната, се заличават от съответните избирателни списъци по постоянния им адрес и се включват в Списъка на заличените лица. Срещу името на такива лица се отбелязва „МВнР“. Данните за тях се подават от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до Министерството на външните работи, което от своя страна изпраща на ГД „ГРАО“ при МРРБ обобщените данни от всички държави най-късно до 26 октомври 2021 г.
 2. Имената на избирателите, включени в избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, се заличават от съответните списъци чрез зачертаване на името и данните на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните за избирателя. Ръководителите на лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализираните институции за предоставяне на социални услуги, местата за лишаване от свобода и за задържане, и капитаните на плавателни съдове под българско знаме уведомяват органа по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес на избирателя за лицата, вписани в списъците в тези заведения за заличаването им от съответния списък – не по-късно от 48 часа преди изборния ден. Заличаването се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК преди предаването на списъците на СИК.
 3. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им – с хоризонтална черта, прокарана през името и другите данни за избирателя, но така, че те да могат да се четат.

Вписване в избирателните списъци

 1. До предаване на списъците на СИК органът по чл. 23, ал. 1 ИК вписва имената на граждани, които имат право да гласуват в съответната секция и са пропуснати.

Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК до предаване на избирателните списъци на СИК по писмено искане на избирателя (Приложение № 27-ПВР/НС от изборните книжа).

 1. На вписване в избирателните списъци подлежат и лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответните документи в общината, района или кметството. Вписването се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК след представяне на съответните документи.
 2. Отказът за вписване се съобщава на заявителя незабавно. Отказът може да бъде обжалван в двудневен срок от съобщението пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 ИК и се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Отстраняване на непълноти и грешки в списъците. Поправки

 1. Всеки избирател може да поиска отстраняване на допуснати спрямо него непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление (Приложение № 26-ПВР/НС от изборните книжа) до органа по чл. 23, ал. 1 ИК, подадено не по-късно от 7 дни преди изборния ден – 6 ноември 2021 г.
 2. Заявлението се разглежда в двудневен срок от постъпването му. Кметът/кметският наместник се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място, като върху него длъжностното лице от общинската администрация отбелязва датата и часа на обявяването.
 3. Решението може да бъде обжалвано в двудневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 ИК. Съдът обявява решението си незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 4. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

Особености при съставяне на избирателни списъци

 1. Избирателни списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители се съставят и в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, от ръководителя на заведението, дома, институцията, съответно от капитана на плавателния съд в срок до 48 часа преди изборния ден – 11 ноември 2021 г., при наличие на не по-малко от 10 избиратели, включително изпълняващите служебни задължения в съответната институция.
 2. В същия срок ръководителите на тези заведения и домове и капитаните на плавателните съдове под българско знаме уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването на СИК. Уведомяването може да се извърши и по телефон или друг подходящ начин.
 3. Избирателни списъци се съставят и от ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане до 48 часа преди изборния ден – 11 ноември 2021 г., при наличие на не по-малко от 10 лица с избирателни права. В тези списъци се включват лицата, по отношение на които няма влязла в сила присъда. В срок до 11 ноември 2021 г. ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане уведомяват по телефон или друг подходящ начин органите по чл. 23, ал. 1 ИК за заличаване на лицата от избирателните списъци по постоянния им адрес.
 4. Избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се изготвят от кмета на общината въз основа на заявленията по чл. 37, ал. 1 ИК. Списъкът се създава, когато са подадени поне 10 заявления (Приложение № 39 -ПВР/НС от изборните книжа), не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 30 октомври 2021 г.
 5. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 58 ИК.

Имената на лицата, включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, се заличават от избирателните списъци по постоянния им адрес по реда на т. 28 от това решение.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 58 ИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

693-ПВР/НС/

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения