Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 581
София, 31 юли 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в сградата на община Септември, област Пазарджик, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произвеждани избори и национални референдуми

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-81 от 30.07.2019 г. на Централната избирателна комисия от Марин Рачев – кмет на община Септември, област Пазарджик, за разрешаване на достъп до запечатани помещения, находящи се в старата сграда на общинската администрация Септември, бул. „България“ № 70, както следва:

 1. Първото помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., за президент и вицепрезидент през 2011 г., във връзка с изтичане на срока за съхранение и необходимостта от извършване на експертиза и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Пазарджик на книжата и материалите от произведените избори за президент и вицепрезидент през 2011 г., както и унищожаване на неценните.
 2. Второто помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от произведените избори за народни представители и национален референдум през 2013 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители през 2014 г., във връзка с изтичане срока на съхранение, обработка и предаване на ценните документи в отдел „Държавен архив“ – гр. Пазарджик, унищожаване на неценните документи и освобождаване на помещението.

Достъпът до помещенията ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ – гр. Пазарджик, както и унищожаването на неценни документи, за което ще бъде съставен акт.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, находящи се в старата сграда на общинската администрация Септември, бул. „България“ № 70, както следва:

1. Първото помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., за президент и вицепрезидент през 2011 г., във връзка с изтичане на срока за съхранение и необходимостта от извършване на експертиза и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Пазарджик на книжата и материалите от произведените избори за президент и вицепрезидент през 2011 г., както и унищожаване на неценните.

2. Второто помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от произведените избори за народни представители и национален референдум през 2013 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители през 2014 г., във връзка с изтичане срока на съхранение, обработка и предаване на ценните документи в отдел „Държавен архив“ – гр. Пазарджик, унищожаване на неценните документи и освобождаване на помещението.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.

След предаване на книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и националния референдум през 2013 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Пазарджик, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Помещенията да се запечата съгласно изискванията на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения