Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 580-ПВР/МИ
София, 4 юни 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № ЧМИ-15-19 от 31.05.2014 г. на ЦИК от кмета на община Две Могили, област Русе, за разрешаване разпечатването и отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането за отваряне на помещението възниква във връзка с необходимост от съвместяване на книжата от предстоящия частичен избор за кмет на кметство Помен, община Две Могили, област Русе, на 8 юни 2014 г. поради липса на друго подходящо помещение.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение в община Две Могили, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка със съвместяване в същото помещение на книжата от предстоящия частичен избор за кмет на кметство Помен, община Две Могили, област Русе, на 8 юни 2014 г.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.

За отварянето на помещението и извършените действия се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

След отваряне на помещението и поставянето на изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Помен, община Две могили, област Русе, последното задължително се запечатва и с хартиени ленти, подпечатани с восъчния печат по чл. 242, ал. 7 от ИК (отм.), и подписани от членовете на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК.

Комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК ползва восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК (отм.), който се съхранява в ОИК.

Настоящото решение да се изпрати на ОИК - Две Могили.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения