Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 58-ЕП
София, 4 април 2019 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, предложение първо, чл. 133, ал. 3, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6 и чл. 142 от Изборния кодекс и т. 17 и 26 от Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Централната избирателна комисия (ЦИК) го предава, ведно с техническия носител, съдържащ списъка в структуриран електронен вид, на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка.
 2. Проверките на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, следват реда на вписването им в регистъра на ЦИК.
 3. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред упълномощени от партията или коалицията лица и обхваща:
 • имената (собствено, бащино и фамилно);
 • единния граждански номер на избирателя;
 • наличие на саморъчни подписи на избирателите, положени пред упълномощените от партията или коалицията лица.
 1. При установяване на 2500 коректни записа при извършване на проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.
 2. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията съответно списък на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК, на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • наименование на партия или коалиция;
 • дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения брой от партия или коалиция избиратели, вписани в списъка;
 • техническия носител.

5.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

 • брой на избирателите по представения за проверка списък;
 • брой проверени записи;
 • общ брой установени коректни записи;
 • общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:
  • брой некоректни ЕГН/липсващи ЕГН;
  • брой несъответствия между ЕГН и имена;
  • брой повторени записи в списъка;
  • брой лица, участвали в предходни списъци;
  • брой неверни и непълни имена;
  • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
   • лица, ненавършили 18-години;
   • лица, поставени под запрещение;
   • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

5.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 13 април 2019 г. (42 дни преди изборния ден).

 1. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 13 април 2019 г. (42 дни преди изборния ден).
 2. При поискване от партия или коалиция, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от партията или коалицията съответно списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения