Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 578-ПВР
София, 23 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 12, 13, буква „в“, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158 – 160, чл. 161, ал. 1, 3 – 5, чл. 308, чл. 309, чл. 311, т. 1 и 2, чл. 316 – 324 във връзка с чл. 19, ал. 3 ИК и § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Право да бъде избиран за президент или вицепрезидент на републиката има всеки български гражданин по рождение, който отговаря на условията на чл. 93, ал. 2 от Конституцията на Република България:

а) да няма друго гражданство;

б) да е навършил 40 години към изборния ден включително (14 ноември 2021 г.);

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

д) да е живял последните пет години в страната.

2. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат.

3. „Живял последните пет години в страната“ е български гражданин, който фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора – 14 ноември 2021 г.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

ІІ. Издигане на кандидати

4. Кандидати за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) партии, коалиции и инициативни комитети.

5. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати за президент или вицепрезидент на републиката военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

ІІІ. Кандидатски листи, правила при регистрацията

6. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети се подреждат в общи национални кандидатски листи.

7. Коалициите участват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката с обща кандидатска листа.

8. Всяка двойка независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката образува самостоятелна кандидатска листа.

9. Партиите, участващи в състава на коалиция, не могат самостоятелно да издигат кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.

10. Независими кандидати за президент и вицепрезидент не може да бъдат включвани в кандидатска листа на партия или коалиция.

11. Един инициативен комитет може да издигне само една кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката.

12. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат предложени за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет. В случай, че бъдат регистрирани от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.

13. Кандидат за президент или вицепрезидент може да бъде и кандидат за народен представител само от партията или коалицията, която го е издигнала в изборите на 14 ноември 2021 г.

14. Независим кандидат за народен представител не може да бъде кандидат в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. 

15. Независим кандидат за президент или вицепрезидент на републиката не може да е кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г.

ІV. Документи и срок за регистрация

16. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, се регистрират от ЦИК в срок до 17,00 ч. на 12.10.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката всеки ден от 04.10.2021 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

17. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за президент и вицепрезидент (Приложение № 75-ПВР от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1 ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 77-ПВР от изборните книжа);

б) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представляват партията или коалицията пред ЦИК в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

18. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети, се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 76-ПВР от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единните граждански номера и саморъчните подписи на най-малко 2500 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите, положени пред член на инициативния комитет (Приложение № 79-ПВР от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС 2016/679).

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 554-ПВР от 17.09.2021 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

б) заявление – декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1 ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 77-ПВР от изборните книжа).

19. Централната избирателна комисия предава незабавно списъка по т. 18, буква „а“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител на ГД „ГРАО“ в МРРБ, която извършва проверка не по-късно от 17.10.2021 г. (27 дни преди изборния ден). За резултата от извършената проверка ГД“ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Редът за извършване на проверка на списъците по т. 18 е определен с Решение № 559-ПВР/НС от 20.09.2021 г.

20. Централната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети.

21. Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 17.10.2021 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка по т. 18, буква „а“ въз основа на извършената проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен комитет ЦИК му предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 18 и установения резултат за представения от инициативния комитет списък.

22. Централната избирателна комисия чрез интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 18, буква „а“ по единен граждански номер.

V. Регистри и удостоверения

23. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във входящия регистър на ЦИК на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 81-ПВР от изборните книжа) с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на ЦИК. Поредният номер, датата и часът на постъпване на документите се вписват и върху предложението за регистрация.

24. За регистрацията на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партия, коалиция или инициативен комитет ЦИК приема отделно решение за всяка кандидатска листа. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 81-ПВР от изборните книжа).

25. В случай че проверката по т. 18 не е приключила към 12.10.2021 г. – крайния срок за регистрация, ЦИК взема решение за регистрация на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката при условията на неприключила проверка.

26. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за президент или вицепрезидент на републиката. (Приложение № 84-ПВР от изборните книжа).

VІ. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

27. Централната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент и при установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 12.10.2021 г. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.

28. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията може не по-късно от 14.10.2021 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

29. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, ЦИК уведомява незабавно предложилата го партия или коалиция и заличава регистрацията му. Партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 14.10.2021 г. (30 дни преди изборния ден).

30. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 06.11.2021 г. (7 дни преди изборния ден).

31. В случаите по т. 28 или т. 30, когато партията или коалицията не предложи друг кандидат, ЦИК отказва регистрацията, съответно заличава регистрацията на кандидатската листа.

32. Когато ЦИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

VІІ. Действителност на регистрацията. Обжалване

33. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 317, ал. 1 ИК. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

34. Решенията на ЦИК за регистриране на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, за обявяване недействителност на регистрацията на кандидати, за заличаване и за отказ на регистрацията на кандидати може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК чрез ЦИК в срок до три дни от съобщаването им. Централната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда. Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до три дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, ЦИК и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

VІІІ. Обнародване в „Държавен вестник“

35. Централната избирателна комисия не по-късно от 14.10.2021 г. (30 дни преди изборния ден) обнародва в „Държавен вестник” кандидатските листи, като посочва имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, дата на раждане, партиите, коалициите или инициативните комитети, които ги предлагат.

ІХ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

36. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

37. От деня на регистрацията им кандидатите не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, издадено по определен от комисията ред, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.

38. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 ИК се прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

Х. Отпуск на регистрираните кандидати

39. Кандидат за президент или вицепрезидент на републиката, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

40. Отпускът по т. 39 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения