Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 578-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Петрич, област Благоевград, назначена с Решение № 430-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е искане с вх. № ОИК-429/25.08.2011 г. от Христо Коларов и Стоил Яков, представляващи Синята коалиция в община Петрич, за промени в състава на ОИК в община Петрич, като членът на комисията Кристияна Пламенова Петрова бъде заменена с Мария Ангелова Петкова. Към искането са приложени искане от Кристияна Пламенова Петрова за освобождаването й като член на ОИК в община Петрич по лични причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Мария Ангелова Петкова и копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Ангелова Петкова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Кристияна Пламенова Петрова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Мария Ангелова Петкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения