Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 577-МИ
София, 23 септември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Демократична България – Обединение“ срещу решение № 17-ЧМИ от 16.09.2021 г. на ОИК – Благоевград, за назначаване на секционна избирателна комисия за произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Церово, община Благоевград, на 3 октомври 2021 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № ЧМИ-10-7/20.09.2021 г. от коалиция „Демократична България – Обединение“ чрез упълномощените представители Владислав Христов и Владимир Миленков срещу решение № 17-ЧМИ от 16.09.2021 г. на ОИК – Благоевград, за назначаване на секционна избирателна комисия за произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Церово, община Благоевград, на 3 октомври 2021 г.

Изискана е цялата преписка по решение № 17-ЧМИ от 16.09.2021 г. на ОИК – Благоевград.

Със свое Решение № 8-ЧМИ/07.09.2021г. ОИК – Благоевград, се е произнесла по назначаване на СИК в село Церово, в хипотезата на чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, според нормата на която е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия с Решение № 536-МИ/14.09.2021 г. е отменила Решение № 8-ЧМИ/07.09.2021 г. на ОИК – Благоевград, постановено в хипотеза на отхвърляне по чл. 85, ал. 4 ИК и върнала преписката на ОИК – Благоевград, за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на цитираното решение, относимите решения на ЦИК и в съответствие с императивната разпоредба на чл. 91, ал. 1 ИК.

На свое заседание на 16.09.2021г. ОИК – Благоевград, е разгледала отново административната преписка, съдържаща се в писмо от кмета на община Благоевград, заведено с вх. № 790-ЧМИ/03.09.2021 г. във входящия регистър на ОИК – Благоевград, както и върнатата от ЦИК съгласно Решение № 536-МИ/14.09.2021 г. Преписката съдържа и подадено възражение от страна на упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, както и жалба срещу решение № 8-ЧМИ от 07.09.2021 г. на ОИК – Благоевград.

От преписката става ясно, че на консултациите не се е явил представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, но от името на коалицията е депозирано предложение, по телефона, с имена на член на СИК, като предложението е заведено в деловодството на общинска администрация. От това може да бъде изведен изводът, че коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ е участвала в проведените консултации, валидно е депозирала свое предложение за състава на СИК в село Церово.

От преписката става ясно, че е постъпило възражение от коалиция „БСП за България“, в което е изложено становище, че длъжността „секретар“ на СИК в село Церово следва да се даде на предложеното от тях лице.

В решението на ОИК – Благоевград, е отбелязано, че протоколът от проведените на 01.09.2021г. консултации за състава на СИК село Церово не е подписан от представител на коалиция „БСП за България“, което обосновава извода, че не е налице постигнато съгласие на проведените консултации.

От цялата преписка става ясно, че са спазени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 502-МИ/24.08.2021 г. на ЦИК, както и че няма изложени конкретни мотиви в жалбата от страна на жалбоподателя за отмяна на решение № 17-ЧМИ от 16.09.2021 г. на ОИК – Благоевград.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 17-ЧМИ от 16.09.2021 г. на ОИК – Благоевград, и отхвърля жалбата на коалиция „Демократична България – Обединение“ срещу решение № 17-ЧМИ от 16.09.2021 г. на ОИК – Благоевград, за назначаване на секционна избирателна комисия за произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Церово, община Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения