Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 577-ЕП
София, 30 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Валентин Илиев Литов – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Враца, против решение № 125-ЕП от 24.05.2014 г. на РИК в Шести район – Врачански

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-10-142 от 29.05.2014 г. до Централната избирателна комисия чрез РИК в Шести район - Врачански, от Валентин Илиев Литов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Враца, против решение № 125-ЕП от 24.05.2014 г. на РИК в Шести район - Врачански.

Към жалбата са приложени: пълномощно № КО-Г 007 от 24.03.2014 г. в полза на жалбоподателя; решение № 125-ЕП от 24.05.2014 г. на РИК - Враца; протокол № 28 от 24.05.2014 г. от заседание на РИК - Враца; списък с поименно гласуване на членовете на РИК - Враца, към решение № 125-ЕП от 24.05.2014 г.; писмо до началника на РПУ - Враца, с изх. № 20 от 23.05.2014 г.; отговор от ОД на МВР - РПУ - Враца, с вх. № 346 от 23.05.2014 г.; констативен протокол на РИК - Враца, относно получен сигнал на 21.05.2014 г. за неправомерно извършване на агитация пред сградата на Общинска администрация - Враца; писмо до кмета на община Враца с изх. № 20 от 23.05.2014 г.; писмо от кмета на община Враца с вх. № 347/23.05.2014 г.; писмо до Михайлов ТВ - Враца; до Римекс ТВ - Враца и до РИА „Модерна Враца" с изх. № 20 от 23.05.2014 г.; запис от Римекс ТВ от провелото се мероприятие; запис от Михайлов ТВ и запис от РИА „Модерна Враца"; електронна покана до медиите за закриване на предизборната кампания на БСП; квитанция и фактура № 0000000247, издадени от община Враца в полза на Общинския съвет на БСП.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес и е допустима за разглеждане от ЦИК.

Жалбоподателят счита обжалваното решение за незаконосъобразно и моли ЦИК да отмени постановеното решение за ОТХВЪРЛЯНЕ на предложения проект и да разгледа спора по същество. Жалбоподателят приема за установено извършени нарушения на основание чл. 183, ал. 2 и 3, чл. 182, ал. 1 и чл. 168, ал. 3 от ИК.

С протокол № 28 от 24.05.2014 г. РИК - Враца, е разгледала получен сигнал на 21 май 2014 г. в 16,58 ч. за извършваща се предизборна агитация от представителите на коалиция „Коалиция за България" в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. Незабавно е извършена проверка от двама членове на РИК - Враца, предложени от различни политически сили - Владимир Симеонов, предложен от ПП „НДСВ", и Ирена Илиева Тодорова, предложена от ПП „ГЕРБ". Същите са съставили констативен протокол на място. Допълнително е изискана уточняваща информация от община Враца и от ОД на МВР - Враца, както и са изискани заснетите от ТВ - Враца и Римекс видеоматериали без монтаж.

След разглеждане на получената информация, документи и видеоматериали, е представен проект, в който се приема за безспорно установено:

Първо, в нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК на 21.05.2014 г. е бил поставен агитационен материал, представляващ платно от винил, на който не фигурира задължителният надпис, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Същият материал съдържа предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс.

Второ, описаният в т. 1 агитационен материал е поставен в нарушение на Заповед № 650 от 17.04.2014 г. на кмета на община Враца, което представлява нарушение по чл. 183, ал. 3 от ИК.

Трето, предизборното мероприятие е проведено в нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от ИК „Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие на капитала."

Четвърто, извършено е нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК, тъй като на предизборното мероприятие е използват публичен ресурс по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ИК, а именно: във връзка с предизборната кампания се забранява използването на публичен административен ресурс.

Докладваният проект не е успял да събере необходимото мнозинство от 2/3 за приемане на решението и на основание чл. 70, ал. 4 от ИК РИК в Шести район - Врачански, е постановила решение за отхвърляне на предложения проект.

След като се запозна с приобщените към жалбата доказателства, Централната избирателна комисия счита, че не е налице нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, а именно: не се касае за „агитационен материал" който е изготвен за разпространение. Същият представлява украса на импровизирана сцена на предизборен митинг и няма характер на агитационен материал по смисъла на § 1, т. 17, изр. второ от ДР на ИК.

По т. 2 от предложения проект относно нарушение по чл. 183, ал. 3 от ИК Централната избирателна комисия счита, че няма нарушение на Заповед № 650 от 17.04.2014 г. на кмета на община Враца, тъй като с писмо № 9100-799/21.05.2014 г. кметът на община Враца е разрешил използването на пространството пред община Враца на 21.05.2014 г. за времето от 17,30 до 21,00 ч. във връзка със закриване на предизборната кампания на коалиция „Коалиция за България".

По т. 3 от предложения проект относно нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия счита, че няма извършено нарушение, тъй като няма извършване на предизборна агитация в държавни и общински предприятия. Мероприятието е проведено пред сградата на община Враца, за което има издадено изрично разрешение с горецитираното писмо.

По т. 4 от предложения проект относно извършено нарушение по чл. 168, ал. 3 от ИК във връзка § 1, т. 18 от ДР на ИК за безплатно използване на публичен административен ресурс Централната избирателна комисия се запозна с приложената към жалбата фактура № 0000000247, издадена от община Враца на Общински съвет на БСП - Враца, за заплатени 50 лв. за използване на захранване от общинската администрация за озвучаване на въпросното мероприятие.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 22 и 27, чл. 73 във връзка с чл. 183, ал. 2 и 3, чл. 182, ал. 1 и чл. 168, ал. 3, § 1, т. 17 и 18 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Валентин Илиев Литов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Враца, срещу решение № 125-ЕП от 24 май 2014 г. на РИК в Шести район - Врачански.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения