Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 577-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Съединение, област Пловдив, назначена с Решение № 145-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-448/26.08.2011 г. от кмета на община Съединение, към което е приложено предложение от ПП „ГЕРБ" за извършване на замени в ОИК в община Съединение. Към предложението са приложени: 2 броя заявления за освобождаване от състава на ОИК от Даниела Запрянова Недялкова и Светлана Григорова Манчева; предложение от ПП „ГЕРБ" за назначаването на тяхно място за членове на ОИК Миглена Маринова Симеонова, ЕГН ..., и Росица Генова Влашка, ЕГН ...; два броя декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и два броя дипломи за завършено висше образование.
Налице са изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Съединение, област Пловдив, Даниела Запрянова Недялкова и Светлана Григорова Манчева.
НАЗНАЧАВА за членове на ОИК в община Съединение:
1. Миглена Маринова Симеонова, ЕГН ....
2. Росица Генова Влашка, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения