Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 576-МИ
София, 30 май 2014 г.

ОТНОСНО: отхвърляне на решение за допускане на партия „ГЕРБ” за участие в частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, насрочен на 29 юни 2014 г.

Постъпило е заявление от партия „ГЕРБ", представлявана от Бойко Методиев Борисов, подписано от Цветомир Петров Паунов, заведено в регистъра на партиите за участие в частични избори за общински съветници/кметове на ЦИК под № 10 на 24 май 2014 г. в 19,50 часа.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 19 май 2014 г. на СГС по ф.д. № 1545/2007 г.; пълномощно № КО-Г-037 от 22 юли 2011 г.; удостоверение № 48-00-308/31.03.2014 г. на Сметната палата на Република България.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 39-МИ от 29 юли 2011 г. за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

След приемане на документите са установени нередовности както следва: заявлението за участие не е по утвърдения образец № 40 от изборните книжа, а е по образец № 16б от изборните книжа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощното не съдържа права за подаване на документи за конкретния избор; представеното копие на удостоверение от Сметната палата не е заверено от заявителя.

Констатиралите нередовностите членове на ЦИК Румен Цачев и Владимир Пенев са дали указания на Цветомир Паунов за отстраняването им в срок до 25 май 2014 г., за които същият е уведомен лично срещу подпис в регистъра.

В изпълнение на указанията на 25 май 2014 г. в 16.30 ч. в ЦИК са подадени: заявление от партия „ГЕРБ", представлявана от Бойко Методиев Борисов, подписано от Цветомир Петров Паунов, за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени за 29 юни 2014 г. (Приложение № 40 от изборните книжа); пълномощно № КО-Г-072 от 24 май 2014 г. - оригинал; заверено копие на удостоверение № 48-00-308/31.03.2014 г. на Сметната палата на Република България; заверено копие на удостоверение изх. № 674/01.04.2014 г. от Банка ДСК.

На заседание на ЦИК проведено на 30 май 2014 г. е предложено комисията да приеме, че нередовностите са отстранени и са налице изискванията на чл. 464, т. 1 и 2 от Изборния кодекс за допускане на партия „ГЕРБ" за участие в частичния избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, насрочен на 29 юни 2014 г.

Гласуването на това предложение не събра необходимото мнозинство от две трети от присъствалите членове на ЦИК - „за" са гласували 8 членове, „против" - 9, поради което е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 464, т. 1 и 2 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ допускането на партия „ГЕРБ" за участие в частичния избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, насрочен на 29 юни 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения