Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 576-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, назначена с Решение № 346-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-486/29.08.2011 г. от ПП „ГЕРБ" - Пазарджик, подписано от Тодор Димитров Георгиев - упълномощено лице за ПП „ГЕРБ", с предложение за промяна в състава на ОИК Пазарджик, област Пазарджик, като на мястото на члена на комисията Мариана Василева Попова, ЕГН ...бъде назначен Тинко Василев Василев, ЕГН .... Към искането са приложени: молба от Мариана Василева Попова за освобождаването й като член на ОИК в община Пазарджик по собствено желание; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Тинко Василев Василев, копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Тинко Василев Василев; пълномощно на представляващия ПП „ГЕРБ".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, Мариана Василева Попова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, Тинко Василев Василев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения