Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 575-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, назначена с Решение № 369-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е уведомително писмо с вх. № ОИК-459/28.08.2011 г. от Иван Иванов - председател на ПП „ГЕРБ" - община Велики Преслав,, за промени в състава на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен: на мястото на Ваня Цветкова Майсторска, Деян Ангелов Стойчев и Елена Стойчева Драгиева да бъдат назначени Мариана Йорданова Вълкова, Красимира Василева Цонкова, Даниела Петкова Николова. Към писмото са приложени: молба за освобождаване - три броя; автобиографии - три броя; копие от дипломи за завършено образование - 3 бр.; копия от лични карти - 3 бр. и декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК - 3 бр.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Ваня Цветкова Майсторска, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Деян Ангелов Стойчев, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Елена Стойчева Драгиева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Мариана Йорданова Вълкова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Красимира Василева Цонкова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Даниела Петкова Николова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения