Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 574-ЕП
София, 30 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 49-ЕП от 27 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, представлявано от Валерия Венелинова Кръстева, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 49-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 444-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, против „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, ЕИК 203683119, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 16, представлявано от Валерия Венелинова Кръстева, за това, че на 26 май 2019 г., в 16:00 ч. на сайта Epicenter.bg са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Предварителните резултати са публикувани под формата на класация от автомобилно състезание: Генералските стрели – 32 км/ч, Червените асове – 24 км/ч, Вечните сараи – 12 км/ч, Воеводите на шосето – 7,7 км/ч, Бензиновия аптекар – 2,9 км/ч, Новите демократи – 4,9 км/ч, Азбукарите – 1,7 км/ч, Възрожденците – 1,1 км/ч.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че от страна на медийния доставчик „ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ“ ЕООД е извършено нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 49-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения. В законоустановения срок е постъпило възражение с вх. № ЕП-20-322 от 24.07.2019 г. на ЦИК, с което са оспорени направените в АУАН № 49-ЕП от 27 май 2019 г. констатации.

Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват установеното в акта нарушение, което се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 444-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 49-ЕП от 27 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 52 от 26.05.2019 г. на ЦИК и сигнал с вх. № С-129-3/26.05.2019 г., Указ № 53 на Президента на републиката от 20 март 2019 г. за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.) и извлечение от Търговския регистър за актуално правно състояние на дружеството.

В съставения АУАН № 49-ЕП от 27 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

След като ЦИК провери АУАН № 49-ЕП от 27 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, с ЕИК 203683119, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, поради което следва да се наложи имуществена санкция в минимален размер на 2000 лв.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ“ ЕООД, ЕИК 203683119, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 16, представлявано от Валерия Венелинова Кръстева, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Имуществената санкция да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения