Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 573
София, 23 септември 2021 г.

ОТНОСНО: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление от Николета Минекова, ел.поща: [email protected]

Заявителката поставя въпроси, по които желае да и бъде отговорено, като заявява, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ и посочва, че желае информацията да и бъде предоставена по електронен път на адрес: [email protected]

Заявлението е с вх. № НС-29-30/1/16.09.2021 г.

След като се запозна с поставените въпроси, Централната избирателна комисия счита, че формулираното от заявителката искане не представлява такова за достъп до обществена информация, тъй като са поставени въпроси, които нямат характер на обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), по следните съображения:

Както предвижда чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи или органите на местното самоуправление в Република България. Централната избирателна комисия може да вземе решение, свързано с достъп до обществена информация, стига поисканата информация да се създава или съхранява от нея, но формулираните в заявление вх. № НС-29-30/1/16.09.2021 г. въпроси са такива, по които информацията, която се изисква, не е събрана или създадена от ЦИК, нито е обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис,.

Съгласно разпоредбата на чл. 3 ЗДОИ този закон се прилага за достъп до обществена информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Безспорно Централната избирателна комисия е задължен субект по смисъла на чл. 3 ЗДОИ, а правото да се търси и получава информация е конституционно скрепено (чл. 41 от Конституцията) и обхваща и задължението на държавните органи да осигурят достъп до общественозначима информация, с изключение на нормативно уредените ограничения на това право. От друга страна, на основание чл. 9 ЗДОИ обществената информация, създавана и съхранявана от органите (между които е и ЦИК), е официална и служебна. Официална е информацията(чл. 10 ЗДОИ), която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местно самоуправление при осъществяване на техните правомощия, а служебна е информацията(чл. 11 ЗДОИ), която се събира, създава и съхранява при осъществяване на техните правомощия.

Заявлението  с вх. № НС-29-30/1/16.09.2021 г. не покрива нито един от изброените критерии, не се обективира искане за предоставяне на документ/и, които Централната избирателна комисия изготвя и/или съхранява в архива си, поради което  същото не може да бъде уважено.  Предвид изложеното, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление № НС-29-30/1/16.09.2021 г. от Николета Минекова, ел. поща: [email protected], тъй като исканата информация няма характер на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховен административен съд.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения