Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 572-МИ
София, 29 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решения № 24, № 25 и № 26 от 24.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Казанлък, област Стара Загора

Постъпила е жалба вх. № 483 от 26.08.2011 г. от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 24, № 25 и № 26 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, с които общинска избирателна комисия е регистрирала партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Казанлък и кметове на кметства на 23 октомври 2011 г. в следните кметства: Бузовград, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка, Ясеново.
Жалбоподателят твърди, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Казанлък неправилно е регистрирала партия с наименование „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", като след пълното наименование на партията е добавено съкращението „ВМРО - НИЕ". С решенията си Общинската избирателна комисия в община Казанлък е постановила и наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината за изборите за общински съветници, кмет на община Казанлък и кметове на гореизброените кметства да бъде ПП „ВМРО - НИЕ".
Централната избирателна комисия намира постъпилата в срок жалба за основателна.
Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация, като политически партии и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с Решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1990 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗПП политическите партии съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори. Организации, които не са политически партии, не могат да участват в избори - чл. 3 от ЗПП. В изборния ден наименованията на политическите партии служат и за отличаването им от гражданите при упражняване на тяхното избирателно право. Когато наименованието на една партия повтаря наименованието или абревиатурата на друга партия или към него са прибавени думи, букви, числа и други знаци, се създава възможност за неразпознаването и смесването на двете партии от избирателите. Законодателят е отчел тази възможност, поради което с изрична разпоредба - чл. 14, ал. 2 от ЗПП е забранил наименованието на регистрирана по ЗПП партия да повтаря наименованието или абревиатурата на друга партия. В този смисъл и разпоредбата на § 4, ал. 3 от ПЗР на ЗПП, която не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа и други знаци. Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование за участие в изборите за общински съветници и кметове и в бюлетините. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" не може да се регистрира пред общинските избирателни комисии самостоятелно или в състав на местна коалиция, добавяйки в скоби към наименованието си или към наименованието на местната коалиция своя абревиатура или съкратено наименование, тъй като те повтарят наименованието на регистрираната преди нея политическа партия. Използваната абревиатура „ВМРО - НИЕ" в решенията на ОИК в община Казанлък и в бюлетината за изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Казанлък може да въведе в заблуждение избирателя, че кандидатите на партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" („ВМРО - НИЕ") за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Казанлък са предложени от другата партия - „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" („ВМРО - БНД"), регистрирана по-рано.
Общинска избирателна комисия в община Казанлък не е съобразила законовите забрани и Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК, като е допуснала неправилна регистрация на политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да бъде изписана с абревиатура, повтаряща наименованието на друга партия. Решенията на ОИК в община Казанлък следва да бъдат отменени, като ОИК в община Казанлък укаже в 3-дневен срок на представителя на партията да подаде нови заявления за регистрация в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Казанлък, в които към наименованието на партията „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да не бъде добавяна абревиатурата „ВМРО - НИЕ", а в бюлетината партията да бъде изписана с пълното й наименование.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя изцяло решения № 24, № 25 и № 26 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, за регистрация на политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"/"ВМРО - НИЕ" за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Казанлък в изборите на 23 октомври 2011 г.
Задължава ОИК в община Казанлък, област Стара Загора, да даде указания на представляващия партията в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения