Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 571-ПВР/МИ
София, 29 август 2011 г.

ОТНОСНО:  отказ за извършване на промени в състава на Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-352 от 19.08.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ДПС - Монтана, са постъпили 2 бр. писмени предложения за промени в състава на ОИК в община Монтана, като се предлага секретарят Антоанета Йорданова Вълчева да бъде заменена със Зорница Георгиева Асенова-Миронова, и членът на ОИК в община Монтана Васил Нинов Върбанов да бъде заменен с Иван Петков Иванов.
В предложението фамилното име на Антоанета Йорданова Вълчева е посочено като „Велчева", а бащиното име на Васил Нинов Върбанов е посочено като „Нончов".
Представени са декларации по чл. 16, ал. 2 от Изборния кодекс от предлаганите нови членове, както и копия от дипломите за завършено висше образование на тези лица.
Не са представени молби за напускане от назначените с Решение на ЦИК № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. секретар Антоанета Йорданова Вълчева и член Васил Нинов Върбанов. Не е представено и пълномощно от представляващия партия "Движение за права и свободи" на Косьо Асенов Михайлов - Областен председател на ДПС - област Монтана, да представлява партията като прави предложения за промени в състава на ОИК в община Монтана.
На 19.08.2011 г. са дадени указания в областния съвет на ДПС-Монтана за отстраняване на горепосочените непълноти във връзка с исканата промяна на членове на ОИК Монтана.
Предвид гореизложеното и поради това, че към 29.08.2011 г. в ЦИК по преписката не са постъпили молби за напускане от секретаря на ОИК в община Монтана Антоанета Йорданова Вълчева и члена Васил Нинов Върбанов, както и пълномощно от представляващия партия "Движение за права и свободи" на Косьо Асенов Михайлов с право да представлява партията пред ЦИК и да иска промени на назначени членове на ОИК в община Монтана и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6, ал. 7 и чл. 30 на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Отказва да извърши промени в състава на Общинска избирателна комисия в община Монтана, област Монтана, по постъпило предложение вх. № ОИК-352 от 19.08.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ДПС - Монтана, за замяна на секретаря Антоанета Йорданова Вълчева, ЕГН ..., със Зорница Георгиева Асенова-Миронова, ЕГН ..., и на члена на ОИК - Монтана, Васил Нинов Върбанов, ЕГН ..., с Иван Петков Иванов, ЕГН ....
2. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения