Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 570-ПВР
София, 21 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 10, буква „б“, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 130, т. 2, буква „б“, чл. 131, чл. 151, ал. 3, 4 и 5, чл. 152, т. 1, буква „а“, чл. 153 – 155 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 309 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката могат да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.

ІІ. Депозит за участие в изборите

2. За участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по банкова сметка в Българска народна банка.

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

Банковата сметка е обявена на интернет страницата на ЦИК.

3. Централната избирателна комисия в срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове.

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

4. За издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се образува инициативен комитет в състав от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.

5. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

6. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

7. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 64-ПВР от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 04.10.2021 г. (40 дни преди изборния ден).

8. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

9. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.;

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

10. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;

в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

г) декларация по образец (Приложение № 68-ПВР от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 307 ИК, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимите кандидати лица за други цели, освен предвидените в ИК и, че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

д) банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК;

е) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

11. Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 04.10.2021 г. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

12. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (04.10.2021 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (12.10.2021 г.).

IV. Уведомяване на районните избирателни комисии

13. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпраща на районните избирателни комисии:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

б) информация за заличените инициативни комитети.

V. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

14. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (12.10.2021 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до ЦИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 65-ПВР от изборните книжа). Към заявлението инициативният комитет прилага решението за заличаване на регистрацията.

15. Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК.

16. Депозитът по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на ЦИК по т. 15.

VI. Срок за регистрация

17. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката от 9,00 ч. на 27.09.2021 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

18. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 04.10.2021 г.

19. За регистрация на всеки инициативен комитет ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение №  15-ПВР от изборните книжа) и в публичния електронен регистър на инициативните комитети (Приложение № 16-ПВР от изборните книжа).

20. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 17-ПВР от изборните книжа).

21. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по ИК, с изключение на посочените в т. 10, буква „в“.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения