Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 570-МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалби на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решение № 13-МИ от 24 август 2011 г. и решение № 14-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Белослав, област Варна

Постъпили са жалби с вх. № 454 от 25.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", и Стефан Андреев Соколов, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, срещу решение № 13-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Белослав, област Варна, с което е регистрирана партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници и наименованието на партията, което ще бъде изписано в бюлетината, е ПП „ВМРО - НИЕ", и срещу решение № 14-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Белослав, област Варна, с което е регистрирана партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за кмет на община и наименованието на партията, което ще бъде изписано в бюлетината, е ПП „ВМРО - НИЕ".
Жалбоподателите твърдят, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Белослав неправилно е регистрирала политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" със съкратено наименование „ВМРО - НИЕ" и е допуснала партията да се изписва в бюлетината с абревиатура „ВМРО - НИЕ".
Централната избирателна комисия намира постъпилите жалби против решенията в частта им за регистрация на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за недопустими поради следното. В двете решения партията е регистрирана с пълното си наименование „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", с което решенията не засягат признатите със закон права и интереси на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", поради което последното и не установява правен интерес от оспорване на решенията в тази им част. Поради това производството в тази част следва да бъде прекратено.
Централната избирателна комисия намира постъпилите жалби против решенията в частта им за начина на изписване на наименованието на партията в бюлетината, както следва: ПП „ВМРО - НИЕ" за допустими, а разгледани по същество - и за основателни, поради следното:
Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗПП не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Параграф 2 от ПЗР на ЗПП предвижда субсидиарно приложение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за неуредените в специалния закон въпроси. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование при изписването си в бюлетината. Използването в заявлението на абревиатурата „ВМРО - НИЕ" въвежда в заблуждение избирателя относно действително изписаната в бюлетината политическа партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявлението в разглежданата по-горе насока, като е постановила начин на изписване на партията с абревиатура в противоречие на закона.
Обжалваните решения на ОИК следва да бъдат отменени в тази им част, като Общинската избирателна комисия след проверка на заявлението и приложените към същото документи и при съобразяване на настоящото решение да укаже в 3-дневен срок на представляващия партията да подаде нужните документи за отстраняване на констатираните нередовности.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 13-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Белослав, област Варна, в частта за наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината, да е ПП „ВМРО - НИЕ".
Отменя решение № 14-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Белослав, област Варна, в частта за наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината, да е ПП „ВМРО - НИЕ".
Прекратява производството в останалата част като недопустимо.
Задължава ОИК в община Белослав, област Варна, да даде указания на представляващия партията в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения