Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 569-МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решение № 11-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Банско, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 459 от 25.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 11 от 24 август 2011 г. на ОИК в община Банско, област Благоевград, с което е регистрирана политическа партия с наименование „ВМРО - НИЕ" за участие в изборите за кмет на кметство Добринище, които ще се произведат на 23 октомври 2011 г., както и наименованието на партията да изписване в бюлетината за избор на кмет на кметство Добринище да бъде ВМРО - НИЕ (ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО).
Жалбоподателят твърди, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Банско неправилно е регистрирала политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" със съкратено наименование „ВМРО - НИЕ" и е допуснала партията да се изписва едновременно с абревиатура и пълното си наименование в бюлетината.
Централната избирателна комисия намира постъпилата в срок жалба за допустима, а разгледана по същество - за основателна по следните съображения:
Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗПП не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Параграф 2 от ПЗР на ЗПП предвижда субсидиарно приложение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за неуредените в специалния закон въпроси. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование при регистрацията си за участие в изборите за общински съветници и кметове и в бюлетините.
Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" не може да се регистрира пред общинските избирателни комисии със съкратено наименование или добавяйки абревиатура или съкратено наименование, тъй като те повтарят наименованието на регистрирана преди нея политическа партия. Освен това с Решение № 43-МИ от 1 август 2011 г. ЦИК е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. партията с пълното й наименование според съдебната й регистрация „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и именно с това наименование партията следва да се заяви за регистрация пред общинските избирателни комисии. Използването в заявлението на абревиатурата „ВМРО - НИЕ" въвежда в заблуждение избирателя относно действително регистрираната партия и изписаната в бюлетината.
Общинската избирателна комисия в община Банско не е съобразила законовите забрани, Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК и Решение № 43-МИ от 1 август 2011 г. на ЦИК, както и издаденото въз основа на последното решение удостоверение № 4 от 1 август 2011 г. на ЦИК, като неправилно е допуснала регистрация на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" със съкратено наименование „ВМРО - НИЕ", повтарящо наименованието на друга партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявлението в разглежданата по-горе насока, като е постановила регистрация на партия със съкратено наименование, противоречащо на закона.
По изложените съображения Централната избирателна комисия намира обжалваното решение за незаконосъобразно и в частта, с която е прието, че наименованието на партията в бюлетината ще се изписва, както следва: ВМРО - НИЕ (Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за Единство), което противоречи и на разпоредбата на чл. 95, ал. 3, т. 1 от ИК.
Обжалваното решение на ОИК следва да бъде отменено изцяло, като Общинската избирателна комисия след проверка на приложените към заявлението документи и при съобразяване на настоящото решение да укаже в 3-дневен срок на представляващия партията да подаде нужните документи за отстраняване на констатираните нередовности.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя изцяло решение № 11-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Банско, област Благоевград, за регистрация на ПП „ВМРО - НИЕ" за участие в изборите за кмет на кметство Добринище, които ще се произведат на 23 октомври 2011 г., както и наименованието, с което партията да бъде изписана в бюлетината за избор на кмет на кметство Добринище, да бъде ВМРО - НИЕ (Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за Единство).
Задължава ОИК в община Банско, област Благоевград, да даде указания на представляващия партията в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения