Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 568-МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решение № 20-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Монтана, област Монтана

Постъпила е жалба с вх. № 500 от 28.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 20-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Монтана, област Монтана, с което е регистрирана местна коалиция от партии с наименование „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „ЗАЩИТА", Новото време, Обединена социалдемокрация)" по т. 1 от решението за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. община Монтана, област Монтана, по т. 2 от решението - за участие в изборите за кмет на община Монтана на 23 октомври 2011 г. в община Монтана, както и по т. 3 за участие в изборите за кмет на кметство Белотинци, Благово, Вирове, Габровница, Горно Церовене, Доктор Йосифово, Долно Белотинци, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел и Студено буче на 23 октомври 2011 г. в община Монтана. С решението е прието и че наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината да е „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „ЗАЩИТА", Новото време, Обединена социалдемокрация)".
Жалбоподателят твърди, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Монтана неправилно е регистрирала местна коалиция от партии с наименование, в което е добавено със съкращение наименованието на участващата в местната коалиция партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", като това нарушение е допуснато и в начина на изписване на местната коалиция в бюлетината.
Централната избирателна комисия намира постъпилата в срок жалба за допустима, а разгледана по същество - за основателна.
Видно от приложеното към преписката решение от 22 август 2011 г. за образуване на местна предизборна коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „ЗАЩИТА", Новото време, Обединена социалдемокрация)" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. под № 7 в мотивите е записана като участник ПП „ВМРО - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", представлявана от Диман Костадинов Георгиев - упълномощен от Петко Крумов Атанасов в качеството на упълномощен представител на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ". В преписката не се съдържат доказателства Петко Крумов Атанасов да разполага с валидно учредена представителна власт от политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ". Представено е пълномощно от Петко Крумов Атанасов в качеството на председател на НИК, председател на НПС и представляващ ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" в полза на Диман Костадинов Георгиев да представлява политическата партия на територията на община Монтана при водене на преговори и да подписва при условия, каквито намери за добре, решения за образуване на местни коалиции с други партии, регистрирани в ЦИК, за участие в изборите за общински съветници и кметове; да представлява партията в образуваната местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. на територията на община Монтана с правото да представлява партията по всички въпроси при вземане на съответните решения в местната коалиция с изрично посочване на обема на представителната власт, както и да представлява партията пред всички органи и власти по всички въпроси, касаещи участието на партията в местната коалиция, в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Монтана.
В преписката се съдържа и решение № 21 на НИК на политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" (ПП „ВМРО - НИЕ"), взето на заседание, проведено на 17.08.2011 г., политическата партия да участва самостоятелно на територията на община Монтана за участие в изборите за кмет на община, за общински съветници, за кметове на кметства в община Монтана на 23 октомври 2011 г., взето с единодушие от присъстващи на заседанието членове на органа.
Поради горното не се установява наличие на валидно взето решение за създаване на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. на територията на община Монтана.
В допълнение на горното, съгласно разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ИК и раздел II, т. 4 от Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК наименованието или абревиатурата на коалиция от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по ЗПП преди 21.06.2011 г. - датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове. Към наименованието или абревиатурата на коалицията от партии в скоби може да бъде добавено наименованието или абревиатурата на участващите в състава й партии (чл. 77, ал. 3 от ИК и раздел II, т. 5 от Решение № 203-МИ на ЦИК).
Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗПП не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Параграф 2 от ПЗР на ЗПП предвижда субсидиарно приложение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за неуредените в специалния закон въпроси. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование за участие в изборите за общински съветници и кметове и в бюлетините. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" не може да се регистрира пред общинските избирателни комисии в състав на местна коалиция, добавяйки в скоби към наименованието на местната коалиция своя абревиатура или съкратено наименование, тъй като те повтарят наименованието на регистрираната преди нея политическа партия. Използваната в заявлението абревиатура „ВМРО - НИЕ" въвежда в заблуждение избирателя, че в състава на местната коалиция участва друга партия, а именно - „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ".
Общинската избирателна комисия в община Монтана не е съобразила в цялост заявлението за регистрация на местната коалиция, ведно с приложените документи, както и законовите забрани и Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК, като неправилно е допуснала регистрация на местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „ЗАЩИТА", Новото време, Обединена социалдемокрация)", в която е взела участие политическа партия без решение на централното й ръководство за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. на територията на община Монтана в състава на местна коалиция.
Наред с това подаденото заявление, ведно с приложените документи, противоречи и на законови забрани и Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК, като неправилно е допусната регистрация на местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „ЗАЩИТА", Новото време, Обединена социалдемокрация)", в чието наименование политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е изписана с абревиатура, повтаряща наименованието на друга партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявлението в разгледаната насока, съгласно правомощието по чл. 77, ал. 4, във връзка с чл. 95, ал. 6 от ИК, като е постановила регистрация на местна коалиция с наименование, противоречащо на закона.
По изложените съображения Централната избирателна комисия намира обжалваното решение за незаконосъобразно и в частта, с която е прието, че наименованието на коалицията в бюлетината ще се изписва и с абревиатура на политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
Обжалваното решение на ОИК следва да бъде отменено изцяло, като Общинската избирателна комисия следва да укаже в 3-дневен срок на представляващия местната коалиция да подаде заявление и ново валидно решение за състава на местната коалиция, начина на заявяването й за регистрация, както и начина на изписването й в бюлетината.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя изцяло решение № 20-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Монтана, област Монтана, за регистрация на местна коалиция от партии „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „ЗАЩИТА", Новото време, Обединена социалдемокрация)" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. община Монтана, област Монтана; за участие в изборите за кмет на община Монтана на 23 октомври 2011 г. в община Монтана; за участие в изборите за кмет на кметство Белотинци, Благово, Вирове, Габровница, Горно Церовене, Доктор Йосифово, Долно Белотинци, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел и Студено буче на 23 октомври 2011 г. в община Монтана, както и наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината да е „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „ЗАЩИТА", Новото време, Обединена социалдемокрация)".
Задължава ОИК в община Монтана, област Монтана, да даде указания на представляващия местната коалиция в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения