Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 564-ЕП
София, 29 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Антония Първанова – съпредседател на коалиция „КОД – Антония Първанова, Илиана Раева – ОБ, НДСВ, СДП“, срещу Решение № 267-ЕП от 25.05.2014 г. на РИК – Бургас

Постъпила е жалба от Антония Първанова - съпредседател на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП", срещу Решение № 267-ЕП от 25.05.2014 г. на РИК - Бургас .

В жалбата се твърди, че е налице нарушение на чл. 92, ал. 3 от ИК във връзка с назначаване единствено от квотата на БСП на членове на секционна избирателна комисия в секция № 020400135 - гр. Бургас, намираща се в сградата на училище „Антон Страшимиров", в изборния ден.

За комплектуване на преписката от РИК - Бургас, е изискан протокол от проведеното заседание, на което е взето обжалваното решение. На електронната поща на ЦИК с писмо с вх. № ЕП-15-292 от 27.05.2014 г. е постъпило копие на протокол № 26-ЕП от 25 май 2014 г. от заседание на РИК - Бургас.

Жалбата е подадена в срок и от активно легитимирано лице. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ИК намира приложение единствено при първоначалното назначаване на секционните избирателни комисии. Процедурата за попълване състава на СИК в изборния ден при неявяване на някой от нейните членове е подробно регламентирана в разпоредбите на чл. 229 от ИК. Изискването за недопускане на мнозинство на представителите на една и съща партия и коалиция е относимо единствено към ръководството на секционната избирателна комисия по аргумент от разпоредбата на чл. 229, ал. 5 от ИК. В изборния ден районната избирателна комисия е длъжна да попълни състава на секционната избирателна комисия съобразно списъка на резервните членове, като на мястото не неявилите се членове назначава необходимия брой членове от резервните членове по аргумент от разпоредбите на чл. 229, ал. 2 от ИК.

Предвид гореизложеното обжалваното решение на РИК - Бургас, е правилно и законосъобразно.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 229 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на от Антония Първанова - съпредседател на коалиция „КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП", срещу Решение № 267-ЕП от 25.05.2014 г. на РИК - Бургас.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения