Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 564-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 2-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № 438/24.08.2011 г. на ЦИК от Общинската избирателна комисия в община Пловдив. Към писмото е приложена жалба, заведена с № 16 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Пловдив, от Мехмед Асан - пълномощник на политическа партия „Движение за права и свободи", срещу решение № 2-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив. С обжалваното решение ОИК в община Пловдив е решила при отсъствие на секретаря и председателя на ОИК решенията да се подписват от заместник-председателя на ОИК и члена на комисията Деница Чингарова. В жалбата се твърди, че решение № 2-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на ОИК в община Пловдив е взето при нарушение на процесуалните и материалните норми на закона. Жалбоподателят твърди, че Деница Чингарова била предложена от председателя на ОИК в община Пловдив и са били представени предложения от различни партии и коалиции, което според него съставлява нарушение на чл. 20, ал. 6 от Изборния кодекс. В решението липсвал и текст относно подписване на протоколите и удостоверенията. Жалбоподателят иска отмяна на горецитираното решение на ОИК в община Пловдив.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: пълномощно № 16-07-ПВР/МИ 2011 г. от 18.08.2011 г., с което жалбоподателят е преупълномощен от Юксел Рафат Расим; пълномощно № 16-ПВР/МИ 2011 г. от 18.08.2011 г., с което председателя на ПП „ДПС" е упълномощил Юксел Рафат Расим да представлява партията и подава жалби пред компетентни органи, както и да преупълномощава със същите права председателите на общинските съвети на „ДПС" на територията на област Пловдив; удостоверение за актуално състояние на ПП „ДПС" по ф.д. № 2574/1990 от 08.07.2011 г., както и заверени копия от обжалваното решение и протокол № 1 от заседанието на ОИК в община Пловдив, проведено на 19.08.2011 г.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е допустима за разглеждане като подадена от надлежно легитимирано лице в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс - решението е обявено на 19.08.2011 г., а жалбата е подадена на 21.08.2011 г.
Обжалваното решение е незаконосъобразно и следва да се отмени по съображения извън посочените в жалбата.
Не са налице посочените в жалбата нарушения на процесуалните и материалноправните норми на закона. Разбирането на жалбоподателя, че членът на избирателната комисия, който при едновременното отсъствие на председателя и секретаря да подписва съвместно със заместник-председателя решенията на комисията, следва да бъде предложен от лица, предложени за членове на комисията от различни партии и коалиции от партии, не намира опора в закона. От намиращата се в ЦИК административна преписка по приемане на Решение № 281-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. за назначаване на ОИК в община Пловдив се установява, че председателят Илиян Руменов Иванов е предложен от ПП „ГЕРБ", заместник-председателят Наум Китанов Китанов е предложен от „Коалиция за България", а секретарят Елена Крумова Сиракова - от ПП „АТАКА". Членът на комисията Деница Николова Чингарова е предложена от ПП „ГЕРБ". Централната избирателна комисия не споделя съображенията в жалбата, че предложението за конкретния член, който да подписва заедно със заместник-председателя при отсъствието на председателя и секретаря, трябва да се направи от различни партии и коалиции. Независимо от това обаче на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да извърши проверка относно законосъобразността на обжалваното решение, като не се ограничава само до проверка на направените в жалбата твърдения за незаконосъобраност на решението.
В кръга на извършената цялостна служебна проверка по законосъобразността на решението ЦИК намира следното:
Видно от разпоредбата на чл. 20, ал. 6, изр. трето от Изборния кодекс, в случаите, когато отсъстват председателят и секретарят на ОИК, комисията приема решение за определяне на член, който да подписва заедно със заместник-председателя на комисията, за всеки конкретен случай, като изискването на закона е те да са предложени от различни партии и коалиции. Целта на законовата разпоредба е да се обезпечи работата на комисията в случаите, когато отсъстват председателят и секретарят едновременно. В тези случаи документите, посочени в чл. 20, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс, се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член при спазване на изискването заместник-председателят и този член да са предложени от различни партии и коалиции. По този начин комисията, приемайки решение за всеки конкретен случай, може да определя различни членове, предложени от различни партии и коалиции, да подписват заедно със заместник-председател. Така се осъществява и целта на закона за по-голяма представителност в ръководството на комисиите на партиите и коалициите чрез предложените от тях членове в състава на ОИК.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 2-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, с което комисията определя Деница Николова Чингарова - член на ОИК, да подписва заедно със заместник-председателя решенията на ОИК в община Пловдив в случаите, когато едновременно отсъстват председателят и секретарят.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения