Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 561-ЕП
София, 22 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Радосвет Крумов Радев, в качеството му на директор и представител на „Дарик Радио“ АД, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 и чл. 179 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 23-ЕП от 17 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Радосвет Крумов Радев, с ЕГН …, в качеството му на директор и представител на „Дарик Радио“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 23-ЕП от 17 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 327-ЕП от 16 май 2019 г. на ЦИК, против Радосвет Крумов Радев, с ЕГН …, в качеството му на директор и представител на „Дарик Радио“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2, като на 9 май 2019 г. в 18:49:17 ч. в програмата на „Дарик Радио България на доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД, е излъчен запис, представляващ предизборен агитационен материал на кандидати за евродепутати, като в предизборното послание не се съдържа задължителният атрибут, съдържащо предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК, по силата на чл. 183, ал. 2, изр. последно ИК „В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание“. В излъчения аудиозапис липсва, каквото и да е послание в тази насока. В излъчения аудиозапис липсва информация, че е платена форма на отразяване на предизборната кампания на политическите партии и коалиции.

По силата на чл. 179 от Изборния кодекс задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания, е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. В предизборния агитационен материал това изискване не е изпълнено.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК всеки агитационен материал трябва да съдържа информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположено в обособено поле. В аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 ИК от страна Радосвет Крумов Радев, в качеството му на директор и представител на „Дарик Радио“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 179 ИК от страна Радосвет Крумов Радев, в качеството му на директор и представител на „Дарик Радио“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2, за което е предвидено административно наказание по чл. 474, ал. 1 ИК.

АУАН № 23-ЕП от 17 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок е постъпило възражение. С възражението са оспорени направените в АУАН № 23-ЕП от 17 май 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.

Установеното в АУАН № 23-ЕП от 17 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 327-ЕП от 16 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 23-ЕП от 17 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 43 от 16.05.2019 г. на ЦИК и писмо с вх. № ЕП-20-236 от 15 май 2019 г. от председателя на Съвета за електронни медии с 1 бр. електронен носител.

В съставения АУАН № 23-ЕП от 17 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя и неговата вина.

За установеното в АУАН № 23-ЕП от 17 май 2019 г. нарушение към 9 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 2 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

За установеното в АУАН № 23-ЕП от 17 май 2019 г. нарушение към 9 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 474, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 179, ИК нарушителят се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 23-ЕП от 17 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от Радосвет Крумов Радев, с ЕГН …, в качеството му на директор и представител на „Дарик Радио“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2, в нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК и чл. 179 ИК и всички свързани с тях факти и обстоятелства – АУАН № 23-ЕП от 17 май 2019 г. нарушенията са извършени за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, административнонаказващият орган, намира че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Радосвет Крумов Радев, с ЕГН …, в качеството му на директор и представител на „Дарик Радио“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК.

НАЛАГА на Радосвет Крумов Радев, с ЕГН …, в качеството му на директор и представител на „Дарик Радио“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2, глоба в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл. 474, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 179 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения