Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 561- МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против Решение № 3 от 22.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй

Постъпило е писмо с вх. № 464/26.08.2011 г. на ЦИК от Общинската избирателна комисия в община Козлодуй. Към писмото е приложена жалба с вх. № 3/24.08.2011 г. на ОИК в община Козлодуй от Валери Иванов Гетов, представляващ инициативен комитет за издигане на Ивайло Борисов Иванов за независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй. С обжалваното решение ОИК в община Козлодуй е регистрирала инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на кметство с. Бутан Стефан Иванов Стефанов. В жалбата се твърди, че решение № 3 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Козлодуй е незаконосъобразно и неправилно. Жалбоподателят твърди, че ОИК в община Козлодуй не е спазила изискването на чл. 97, ал. 9 от ИК, както и че удостоверението за открита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет за издигане на Стефан Иванов Стефанов е било представено след подаване на заявлението за регистрация.
Към писмото са приложени заверени копия от следните документи: решение № 3 от 22.08.2011 г., публикувано на 22.08.2011 г. на интернет страницата на община Козлодуй; протокол № 3 от заседанието на ОИК в община Козлодуй, проведено на 22.08.2011 г.; регистъра на партиите/коалициите от партии/инициативните комитети за участие в изборите за кмет на кметство (стр. 2 и 3), воден от ОИК в община Козлодуй, от която е видно, че ОИК в община Козлодуй е дала срок до 22.08.2011 г. да представи удостоверение от банката за открита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет; заявление вх. № 1 от 19.08.2011 г. на ОИК в община Козлодуй за регистрация на инициативен комитет за издигане на Стефан Иванов Стефанов за кмет на кметство с. Бутан; протокол от заседание, проведено на 05.08.2011 г. за учредяване на инициативния комитет и решение за лице, което да го представлява; декларации - приложения № 29 и 31 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както и нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет; искане за откриване на разплащателна сметка и договор за разплащателна сметка между „Юробанк И Еф Джи България" АД и Ангелинка Спасова Пепелярска, сключен на 19.08.2011 г.; удостоверение изх. № 245 от 22.08.2011 г. на „Юробанк И Еф Джи България" АД, клон Козлодуй, за открита банкова сметка на Ангелинка Спасова Пепелярска.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е недопустима. Жалбоподателят представлява инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за кмет на кметство с. Бутан с решение № 4 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Козлодуй. С обжалваното решение не се засягат права и законни интереси на жалбоподателя, поради което за него липсва правен интерес да обжалва същото.
Жалбата е и неоснователна. Обжалваното решение е в предвидената от закона форма, съобразено е с целта на закона и е взето на законно проведено заседание на ОИК в община Козлодуй с необходимото мнозинство от присъстващите членове. Не са налице твърдените нарушения на процесуалните и материалноправните норми на закона. Видно от извлечението на регистъра за кандидати за кметове на кметства, воден от ОИК в община Козлодуй, на 19.08.2011 г. Ангелинка Спасова Пепелярска като представител на инициативния комитет е представила документите за неговата регистрация, заедно с искане за откриване на разплащателна сметка и договор за разплащателна сметка между „Юробанк И Еф Джи България" АД и Ангелинка Спасова Пепелярска, сключен на 19.08.2011 г. Дадени са й указания до 22.08.2011 г. (3-дневен срок по чл. 97, ал. 9 от ИК) да представи удостоверение от банката за открита банкова смектка на името на лицето, представляващо инициативния комитет. Във връзка с дадените указания и срока по чл. 97, ал. 9 от ИК такова удостоверение е представено в ОИК и е постановено решение за регистрация на инициативния комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан Стефан Иванов Стефанов. Общинската избирателна комисия в община Козлодуй е спазила разпоредбата на чл. 97, ал. 9 във връзка с чл. 97, ал 5 - 8 от ИК и е постановила правилно и законосъобразно решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалбата на Валери Иванов Гетов, представляващ инициативен комитет за издигане на Ивайло Борисов Иванов за независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй, срещу решение № 3 от 22.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Козлодуй като недопустима.
Решението не подлежи на обжалване.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения