Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 559-ЕП
София, 28 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

Постъпила е жалба с вх. № 73/26.05.2014 г. от коалиция „Реформаторски блок" чрез Стамен Стаменов Янев - представител по пълномощно за регистрация.

В жалбата се твърди, че на основание свидетелства на представителите на коалиция „Реформаторски блок" в секционните избирателни комисии в София, Велико Търново и Русе членовете от секционните избирателни комисии са отказали преброяването и вписването в протоколите на преференциалните гласове, отбелязани за водача на листата Меглена Кунева. Жалбоподателят поддържа, че това е пряко нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на ЦИК. Направено е искане на основание чл. 287, ал. 3 от ИК да се постанови ново преброяване на бюлетините от районните избирателни комисии в гр. София и гр. Димитровград за следните секции:

- за София град: РИК 24 - район „Средец" - СИК № 244601012, 244601018, 244601019, 244601021, 244601024, 244601027, 244601030, 244601037, 244601040, 244601041, 244601045, 244601049; РИК 24 - район „Оборище" - СИК № 244604002, 244604009, 244604027, 244604028, 244604032, 244604042, 244604045; за РИК 25 - район „Красна поляна" - СИК № 254611005, 254611006, 254611015, 254611027, 254611032, 254611043, 254611047;

- за Велико Търново: РИК 4 - Леденик, СИК № 040400111; Велико Търново - СИК 040400020, с. Поликраище - СИК № 040600065, с. Поликраище - СИК 040600063;.

- за Русе: РИК 19 - СИК № 192700004; СИК № 192700116.

При извършена служебна проверка бе установено, че към заявлението за регистрация на коалиция „Реформаторски блок" е представено пълномощно в полза на Стамен Стаменов Янев.

Жалбата е допустима и е подадена от активно легитимирано лице. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 287, ал. 3 от ИК се извършва ново преброяване на гласовете, когато след произвеждане на избор при приемане на протокола на секционната избирателна комисия съответната районна избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия. В подадената жалба не се съдържат данни да са налице посочените по-горе несъответствия. Няма данни такива несъответствия да са били установени при предаването на протоколите на посочените по-горе секционни избирателни комисии на съответната районна избирателна комисия. Освен това решение за извършване на ново преброяване на гласовете в съответната секция се взима от съответната районна избирателна комисия.

След извършената служебна проверка на сканираните протоколи се установи, че има отбелязване на преференциални гласове, включително и на водача на листата г-жа Меглена Кунева.

Предвид гореизложеното не са налице предпоставките на чл. 287, ал. 3 от ИК за извършване на ново преброяване на гласовете в посочените секции.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на коалиция „Реформаторски блок" чрез Стамен Стаменов Янев - представител по пълномощно за регистрация, съдържаща искане за ново преброяване на гласовете в посочените в жалбата секции.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения