Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 558-ЕП
София, 28 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-10-135 от 27.05.2014 г. от коалиция „Реформаторски блок" чрез Стамен Стаменов Янев - представител по пълномощно за регистрация.

В жалбата се твърди, че на основание свидетелства на представителите на коалиция „Реформаторски блок" в секционните избирателни комисии в София членовете от секционните избирателни комисии са отказали преброяването и вписването в протоколите на преференциалните гласове, отбелязани за водача на листата Меглена Кунева. Жалбоподателят поддържа, че това е пряко нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на ЦИК. Направено е искане на основание чл. 287, ал. 3 от ИК да се постанови ново преброяване на бюлетините от районните избирателни комисии в гр. София и гр. Димитровград за следните секции:

- за София град: РИК 23 - район „Красно село" - СИК № 234602001, 234602003, 234602010, 234602014, 234602021, 234602022, 234602023, 234602028, 234602034, 234602040, 234602044, 234602068, 234602070, 234602081; за район „Младост" - СИК № 234615004, 234615027, 234615031, 234615038, 234615047, 234615069, 234615079, 234615090, 2346150106;

- за Хасково: РИК 29 - Димитровград, СИК № 290900004.

При извършена служебна проверка бе установено, че към заявлението за регистрация на коалиция „Реформаторски блок" е представено пълномощно в полза на Стамен Стаменов Янев.

Жалбата е допустима и е подадена от активно легитимирано лице. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 287, ал. 3 от ИК се извършва ново преброяване на гласовете, когато след произвеждане на избор при приемане на протокола на секционната избирателна комисия съответната районна избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия. В подадената жалба не се съдържат данни да са налице посочените по-горе несъответствия. Няма данни такива несъответствия да са били установени при предаването на протоколите на посочените по-горе секционни избирателни комисии на съответната районна избирателна комисия. Освен това решение за извършване на ново преброяване на гласовете в съответната секция се взима от съответната районна избирателна комисия.

След извършената служебна проверка на сканираните протоколи се установи, че има отбелязване на преференциални гласове, включително и на водача на листата г-жа Меглена Кунева.

Предвид гореизложеното не са налице предпоставките на чл. 287, ал. 3 от ИК за извършване на ново преброяване на гласовете в посочените секции.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на коалиция „Реформаторски блок" чрез Стамен Стаменов Янев - представител по пълномощно за регистрация, съдържаща искане за ново преброяване на гласовете в посочените в жалбата секции.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения