Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 557-ЕП
София, 28 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Тихомиров Бареков в качеството му на председател на ПП „България без цензура“ за нарушаване на забраната за предизборна агитация в изборния ден от Бойко Борисов, председател на ПП „ГЕРБ“

Постъпила е жалба от Николай Тихомиров Бареков в качеството му на председател на ПП „България без цензура" за нарушаване на забраната за предизборна агитация в изборния ден от Бойко Борисов, председател на ПП „ГЕРБ". В жалбата се твърди, че в изборния ден в изявление пред медиите по време на упражняване правото му на глас в нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК председателят на ПП „ГЕРБ" Бойко Борисов е направил изказване, в което е внушил призив за неподкрепа на коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение Гергьовден" чрез пренебрежителния израз „цензурата", визирайки именно ПП „България без цензура".

Към жалбата е приложен и видеоматериал.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес. Същата е подадена в срок и е допустима.

Жалбоподателят се позовава на чл. 182, ал. 4 от ИК. По направените оплаквания в жалбата ЦИК се запозна с предоставения материал и установи, че г-н Бойко Борисов действително дава мнението си в отговор на въпроси на представител на медии.

Беше предложен проект на решение за оставяне на жалбата без уважение с мотиви, че Бойко Борисов не е осъществявал предизборна агитация за подкрепа или неподкрепа в полза на някой от участниците в изборния процес. Самото споменаване на имена или части от имена на партии, коалиции и кандидати не представлява предизборна агитация по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ИК. Предложеният проект за решение не събра необходимото мнозинство и беше отхвърлен.

Беше предложен проект на решение за уважаване на жалбата и за приемане за установено, че е извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК. Предложеният проект за решение не събра необходимото мнозинство и беше отхвърлен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 53, ал. 4, предл. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложените проекти за решения по жалбата на Николай Тихомиров Бареков в качеството му на председател на ПП „България без цензура" за нарушаване на забраната за предизборна агитация в изборния ден от Бойко Борисов, председател на ПП „ГЕРБ".

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения