Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 556-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Опака, област Търговище, назначена с Решение № 306-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-453/26.08.2011 г. от упълномощения представител на ПП "АТАКА" в Община Опака, област Търговище, Красимир Христов Калчев чрез кмета на община Опака, област Търговище, Лютфи Реянов да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Опака, като на мястото на секретаря Росица Николаева Несторова от квотата на ПП "АТАКА" да бъде назначена Росица Руменова Тодорова, ЕГН ...... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Росица Николаева Несторова за освобождаването й от ОИК по лични здравословни причини и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Росица Руменова Тодорова (получени с писмо вх. № ОИК-90/10.08.2011 г.)
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Опака, област Търговище, Росица Николаева Несторова, ЕГН ...и
НАЗНАЧАВА като секретар на ОИК в община Опака, област Търговище Росица Руменова Тодорова, ЕГН ....


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения