Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 555-ЕП
София, 18 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Костадин Тодоров Костадинов, в качеството му на председател и представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 37-ЕП от 25 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Костадин Тодоров Костадинов, с ЕГН …, в качеството му на председател и представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 111, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 37-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 410-ЕП от 24 май 2019 г. на ЦИК, против Костадин Тодоров Костадинов, с ЕГН …, в качеството му на председател и представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 111, затова, че на официалната фейсбук страница на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е разпространен видеоклип – агитационен материал, призоваващ за подкрепа на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, в който се съдържа сцена на насилие и убийства, което е нарушение на добрите нрави.

Разпространение на видеоклипа представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК от страна на Костадин Тодоров Костадинов, в качеството му на председател и представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 37-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК е постъпило писмено възражение срещу АУАН № 37-ЕП от 25 май 2019 г., в което се оспорват направените в акта констатации. Възражението е неоснователно, тъй като изложените доводи от нарушителя не опровергават извършването на нарушението.

Установеното в АУАН № 37-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 415-ЕП от 25 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 38-ЕП от 25 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 50 от 24.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, с вх. № ЕП-11-37 от 23 май 2019 г.

В съставения АУАН № 37-ЕП от 25 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване.

За установеното в АУАН № 37-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение на 22 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

Централната избирателна комисия като прецени тежестта на нарушението и всички, свързани с него факти и обстоятелства приема, че с излъчените сцени на насилие и убийства в публикувания агитационен материал се засягат в по-голяма степен обществените отношения, както и, че деянието се отличава с по-висока степен на обществена опасност, поради което следва да се наложи глоба над средния размер, определена в чл. 480, ал. 2 ИК.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Костадин Тодоров Костадинов, с ЕГН …, в качеството му на председател и представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 111, глоба в размер на 4000 (четири хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения