Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 554-ЕП
София, 18 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Виктория Емилова Миткова, представляваща „Инвестор.бг“ АД, за нарушение на изискването на чл. 179 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 10-ЕП от 10 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, адрес и седалище на управление – гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова, с ЕГН …, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 10-ЕП от 10 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 277-ЕП от 9 май 2019 г. на ЦИК, против Виктория Емилова Миткова, ЕГН …, представляваща „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, със седалище и адрес – гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, за излъчване на предизборен видеоматериал – клип на ПП „ВМРО- БНД“, предоставен за разпространение на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД, за разпространение в програмата „BULGARIA ON AIR“, излъчен на 3 май 2019 г. във времевия диапазон от 08:56:20 до 08:56:50 ч., като доставчикът не е отделил чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, съдържащ надпис или звуково съобщение, че материалът е платен, по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. в програма програмата „BULGARIA ON AIR“ на 03.05.2019 г., което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 179 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 ИК, задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 179 ИК от страна на Виктория Емилова Миткова , представляваща „Инвестор.бг“ АД, за което е предвидено административно наказание по чл. 474, ал. 1 ИК.

АУАН № 10-ЕП от 10 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН, е постъпило възражение по АУАН № 10-ЕП от 10 май 2019 г.

С възражението са оспорени направените в АУАН № 10-ЕП от 10 май 2019 г. констатации. Изложените от нарушителя доводи не оборват констатираното в АУАН № 10-ЕП от 10 май 2019 г. нарушение, което се потвърждава и от приложените по административнонаказателната преписка доказателства: Решение № 277-ЕП от 9 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 10-ЕП от 10 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 37 от 09.05.2019 г. на ЦИК, сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-224 от 08.05.2019 г., към който е приложен 1 бр. електронен носител, справка за актуално състояние на дружеството от Търговския регистър и извадка от Публичния регистър на Съвета за електронни медии за доставчика на медийни услуги.

В съставения АУАН № 10-ЕП от 10 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

За установеното в АУАН № 10-ЕП от 10 май 2019 г. нарушение към 3 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 474, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 179 ИК нарушителят се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 10-ЕП от 10 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 179 ИК от Виктория Емилова Миткова, с ЕГН …, в качеството й на представител на „Инвестор.бг“ АД със седалище и адрес – гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Виктория Емилова Миткова, ЕГН …, като представител на „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес – гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, глоба в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл. 474, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 179 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения