Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 55-ЕП
София, 4 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети район – Пловдивски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № ЕП-05-4\2 от 29.03.2019 г. на ЦИК. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, и партии и коалиции, и коалиция „България без цензура“, която не е парламентарно представена, но има избран с нейна листа член на Европейския парламент от Република България. На консултациите не е присъствал представител на коалиция „Реформаторски блок“. След провеждане на консултациите коалиция „Реформаторски блок“ са представили допълнително предложение с вх. № ЕП-05-4\2 от 30.03.2019 г. От представената преписка е видно, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което са приложени изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

Не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Седемнадесети район – Пловдивски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Седемнадесети район – Пловдивски, в състав от 19 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Цвяткова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Костадинова Костадинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Живков Паров
СЕКРЕТАР: Айтен Сали Салим
ЧЛЕНОВЕ: Васил Цветанов Стефанов
  Росица Ангелова Гавазова
  Валя Иванова Кръстанова
  Янко Христов Радунчев
  Филка Георгиева Марин
  Светослав Стоилов Титов
  Добромир Кузманов Запрянов
  Иван Милков Кърчев
  Никола Атанасов Коцелов
  Георги Димитров Искров
  Ферад Есад Мурад
  Стаю Минчев Стаев
  Галина Николаева Александрова
  Стелияна Димитрова Немцова
  Донка Николова Минчева

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

98-ЕП/

Календар

Решения