Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 549-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Монтана, област Монтана, назначена с Решение № 383-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-451 от 26.08.2011 г. от кмета на община Монтана. Към него са приложени предложение от Валерия Иванова Тодорова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Монтана, с док. № 48-10-10 от 24 август 2011 г. на община Монтана, с което се предлага членът на ОИК в община Монтана Силвия Олегова Шишкова да бъде освободена и на нейно място да бъде назначен в състава на ОИК в община Монтана Коста Езекиев Илиев; молба от Силвия Олегова Шишкова за освобождаването й като член на ОИК в община Монтана по лични причини. Декларацията по чл. 16, ал. 2 от ИК и копието от дипломата за завършено висше образование на Коста Езекиев Илиев се намират в административната преписка по приемане на Решение № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Монтана, област Монтана, Силвия Олегова Шишкова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Монтана, област Монтана, Коста Езекиев Илиев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения