Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 547-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 45-ЕП от 27 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление : гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1 представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН …, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 45-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 436-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК против, „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, ЕИК 204080210 със седалище и адрес на управление : гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“,  ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН …, за това, че на 26 май 2019 г., на интернет страница Blitz.bg, в статия, озаглавена „Свежи данни от заведението на шеф БЛИЦ към 14.00 : Бум в поръчките за Генералска гозба и Филе Елена“, са публикувани данни за резултатите от гласуването. Предварителните резултати са публикувани под формата на информация за „цената на различни ястия от петата кулинарна сводка“, а именно: „Генералска гозба“ – 30,5 %, „Филе Елена“ – 27,3 %, „Мераклийски тас кебап“ – 14.1%, „Каракачански сач“ – 7.2%, „Специалитет по аптекарски“ – 2,99%, „Патриотична разядка“ – 1,2%, „Хайдушко мезе“ – 1,1% и „Азбучно плато“ - 1.2%. В статията изрично е отбелязано, че „Очаква се посещаемостта на масовото заведение на шеф БЛИЦ към края на изборния ден да достигне около 34%“, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК от страна на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 45-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл.44, ал.1 ЗАНН, в ЦИК е постъпило писмено възражение по АУАН № 45-ЕП от 27 май 2019 г. от „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, чрез управителя Ивайло Иванов Крачунов. С възражението са оспорени направените в АУАН № 45-ЕП от 27 май 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.

Установеното в АУАН № 45-ЕП от 27 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 436-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 45-ЕП от 27 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 52 от 26.05.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал от Рангел Колданов с вх. № С-80-3 от 26 май 2019 г.

В съставения АУАН № 45-ЕП от 27 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.

За установеното в АУАН № 45-ЕП от 27 май 2019 г. нарушение към 26 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК, на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 45-ЕП от 27 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал.1 и ал.2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление : гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, ал. 1 представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН …, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление гр. София 1000,  Столична община, район „Оборище“,  ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1 представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения