Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 547-МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 13 и 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Общинската избирателна комисия с решение определя броя мандати за общински съветници за съответната община, които следва да бъдат разпределени на изборите на 23 октомври 2011 г., в срок до 31 август 2011г.
2. Броят на мандатите за общински съветници се определя в зависимост от броя на населението на общината към 21 юни 2011 г. Населението на общината се определя въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации в съответната община, и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й. Броят на населението се установява със справка от съответното териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ.
3. Броят на мандатите се определя съгласно чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както следва:
3.1. при население на общината до 5000 души - 11 съветници;
3.2. при население на общината до 10 000 души - 13 съветници;
3.3. при население на общината до 20 000 души - 17 съветници;
3.4. при население на общината до 30 000 души - 21 съветници;
3.5. при население на общината до 50 000 души - 29 съветници;
3.6. при население на общината до 75 000 души - 33 съветници;
3.7. при население на общината до 100 000 души - 37 съветници;
3.8. при население на общината до 160 000 души - 41 съветници;
3.9. при население на общината над 160 000 души - 51 съветници;
3.10. за Столичната община - 61 съветници.
4. Копие от решението на ОИК по т. 1 се изпраща незабавно в ЦИК.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения