Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 546-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Радосвет Крумов Радев, директор и представител на „Дарик радио“ АД, за нарушение на изискването на чл. 179 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 14-ЕП от 11 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против Радосвет Крумов Радев, с ЕГН …, в качеството му на  директор и представител на „Дарик радио“ АД, с ЕИК 831476119, със седалище и адрес на управление гр. София - 1504, район „Оборище“, бул. „Дондуков“№ 82, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 14-ЕП от 11 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 286-ЕП от 10 май 2019 г. на ЦИК, против Радосвет Крумов Радев, с ЕГН …, в качеството му на  директор и представител на „Дарик радио“ АД, с ЕИК 831476119, със седалище и адрес на управление гр. София - 1504, район „Оборище“, бул. „Дондуков“№ 82, за излъчване на предизборен материал - аудиозапис с предизборна агитация на „БСП“ - Русе, предоставен за разпространение на доставчика на  медийни услуги „Дарик радио“ АД, като доставчикът не е отделил чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, съдържащ надпис или звуково съобщение, че материалът е платен, по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. в програма „Дарик радио“ – Русе на 02.05.2019 г., което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 179 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 ИК, задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 179 ИК от страна на Радосвет Крумов Радев, в качеството му на  директор и представител на „Дарик радио“ АД, за което е предвидено административно наказание по чл. 474, ал. 1 ИК.

АУАН № 14-ЕП от 11 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл.44, ал.1 ЗАНН, нарушителят е направил писмено възражение по АУАН № 14-ЕП от 11 май 2019 г., като възражението е подадено чрез район „Оборище“ Столична община до областния управител на област София-град. Последният е препратил същото по компетентност на Централната избирателна комисия. С възражението са оспорени направените в АУАН № 14-ЕП от 11 май 2019 г. констатации. Изложените от нарушителя доводи не оборват констатираното в акта.

Установеното в АУАН № 14-ЕП от 11 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства : Решение № 286-ЕП от 10 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 14-ЕП от 11 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 38 от 10.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-232 от 09.05.2019 г., с приложен аудиозапис.

В съставения АУАН № 14-ЕП от 11 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя и неговата вина.

За установеното в АУАН № 14-ЕП от 11 май 2019 г. нарушение към 11 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 474, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 179 ИК нарушителят се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 14-ЕП от 11 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 179 ИК от Радосвет Крумов Радев, с ЕГН …, в качеството му на директор и представител на „Дарик радио“ АД, с ЕИК 831476119, със седалище и адрес на управление гр. София – 1504, район „Оборище“, бул. „Дондуков“№ 82, и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на Радосвет Крумов Радев, с ЕГН …, в качеството му на директор и представител на „Дарик радио“ АД, с ЕИК 831476119, със седалище и адрес на управление гр. София - 1504, район „Оборище“, бул. „Дондуков“№ 82, глоба в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл. 474, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 179 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения