Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 544-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчик на медийни услуги – ПП АТАКА, представляван от Волен Николов Сидеров, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 3-ЕП от 5 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против ПП АТАКА, с ЕИК 131458114, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, представлявано от Волен Николов Сидеров, ЕГН … – доставчик на медийна услуга, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 3-ЕП от 5 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 254-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК против доставчика на медийна услуга ПП АТАКА, с ЕИК 131458114, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, представлявано от Волен Николов Сидеров, ЕГН …, за това, че в предаването „На жълтите павета“ на телевизия АЛФА, излъчено на 30 април 2019 г., са огласени резултати от десет социологически проучвания, по повод на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., без да се съдържа информация за възложителя на тези проучвания и източниците на финансирането им, веднъж в началото и веднъж в края на предаването, което е нарушение на предписаното в чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, за което е предвидено административно наказание съгласно чл. 475, ал. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 1 ИК от деня на обнародването в Държавен вестник на Указа на Президента до изборния ден включително всяко огласяване на резултатите от допитване на обществено мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършвано чрез медийна услуга или по друг начин трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Съгласно чл. 205, ал. 2 информацията по ал. 1 ИК се представя пълно и ясно, както в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от пет на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудиовизуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или предаването.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК от страна на доставчика на медийна услуга ПП АТАКА, представлявана от Волен Николов Сидеров, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 3-ЕП от 5 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. Акт № 3-ЕП е подписан на 6 юни 2019 г. при условията на чл. 43, ал. 4 ЗАНН от упълномощен представител на нарушителя – адвокат Миряна Бориславова Сарандева-Такова, член на САК с пълномощно, приложено по преписката. В законоустановения срок в ЦИК не е постъпило възражение от нарушителя.

Установеното в АУАН № 3-ЕП от 5 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 254-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 3-ЕП от 5 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 33 от 03.05.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-215 от 3 май 2019 г., към който е приложен 1 бр. електронен носител със запис на предаването „На жълтите павета“, предоставено за разпространение на 30 април 2019 г. в програма АЛФА ТВ на доставчика на медийни услуги ПП АТАКА, Указ № 53 на Президента на републиката от 20 март 2019 г. за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.) и извлечение от интернет страницата на Съвета за електронни медии.

В съставения АУАН № 3-ЕП от 5 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.

За установеното в АУАН № 3-ЕП от 5 май 2019 г. нарушение към 30 април 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК, на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 3-ЕП от 5 май 2019 г., с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал.1 и ал.2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от ПП АТАКА, с ЕИК 131458114, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, представлявано от Волен Николов Сидеров, ЕГН …, нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, тъй като същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на ПП АТАКА, с ЕИК 131458114, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, представлявана от Волен Николов Сидеров, ЕГН … – доставчик на медийна услуга, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

Доброволното плащане на имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения