Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 542-ЕП
София, 24 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление в 20,15 ч. с вх. № ЕП-18-189 от 24.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", представлявано от Галина Тодорова Николова - председател на УС, регистрирана с Решение 333-ЕП от 10.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Галина Тодорова Николова, представляваща сдружението, в полза на 53 (петдесет и три ) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 52 (петдесет и три) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели, а 1 (едно) лице не отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На заседание, проведено на 24 май 2014 г. беше предложен следният проект за решение:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 52 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Любчо Павлов Цонков
2. Виолина Ганчова Цонкова
3. Таня Тоткова Няголова
4. Данчо Илиев Атанасов
5. Мариела Пламенова Средкова
6. Стилияна Миткова Неева
7. Станиславав Иванов Косаков
8. Слави Драгомиров Костов
9. Милла Евлогиева Тодорова
10. Константина Томова Грънчева
11. Иван Станиславав Косаков
12. Ивайло Георгиев Маринов
13. Евгения Александрова Клисурска
14. Владимир Андронов Брезоев
15. Веселин Георгиев Милчев
16. Ваня Димитрова Тодорова
17. Ани Андреева Панова
18. Борислав Емилов Хлебаров
19. Вера Асенова Блажева
20. Биляна Стефанова Алексиева
21. Албена Любенова Ванчева
22. Ангел Георгиев Джалев
23. Евгения Пламенова Паскалева
24. Емил Пламенов Димитров
25. Зоран Ангелов Христов
26. Иван Илчев Танев
27. Александър Владимиров Рангелов
28. Антон Стефанов Коларов
29. Борис Васков Петков
30. Венелин Ралев Василев
31. Ирина Пенчева Ганчева
32. Живка Методиева Найденова
33. Здравко Йорданов Цанев
34. Зорница Бориславова Янакиева
35. Катерина Тодорова Славкова
36. Марина Веселинова Драгостинова
37. Любослав Бойков Попов
38. Георги Дечев Иванов
39. Дияна Йорданова Топузова
40. Десислава Божидарова Василева
41. Светослав Емилов Петров
42. Стефан Рангелов Каменов
43. Яница Ганчева Ганева
44. София Кирилова Николова
45. Петя Веселинова Дилова
46. Николай Венелинов Николов
47. Момчил Юриев Лазаров
48. Милен Ангелов Дюлгеров
49. Мариета Венелинова Ангелова
50. Павел Стефанов Кършев
51. Ася Стефанова Кършева
52. Валери Йорданов Захариев

Отказва да регистрира като наблюдател Валентин Константинов Миланов.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му."

Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение относно регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения