Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 540-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Горна Малина, Софийска област, назначена с Решение № 186-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-450 от 26.08.2011 г. от Николай Атанасов Стоилов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено с молба от Пенка Димитрова Банова да бъде освободена като член на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Лилия Антонова Стефанова, като към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Пенка Димитрова Банова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област.
2. НАЗНАЧАВА Лилия Антонова Стефанова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения