Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 539-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Родопи, област Пловдив, назначена с Решение № 316-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-412 от 24.08.2011 г. от Росица Тодорова Манолева с молба да бъдат предсрочно прекратени пълномощията й като председател на ОИК в община Родопи по собствено желание. Допълнително е постъпило и предложение от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Пламен Спасов, с което се предлага за председател на ОИК в община Родопи да бъде назначен настоящият член на комисията Таня Атанасова Бочукова, а за член да бъде назначена Величка Иванова Иванова, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Росица Тодорова Манолева, ЕГН ..., от длъжността председател на Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив.
2. НАЗНАЧАВА Величка Иванова Иванова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив.
3. ПРЕНАЗНАЧАВА досегашния член Таня Атанасова Бочукова, ЕГН ..., за председател на Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения