Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 539-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Родопи, област Пловдив, назначена с Решение № 316-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-412 от 24.08.2011 г. от Росица Тодорова Манолева с молба да бъдат предсрочно прекратени пълномощията й като председател на ОИК в община Родопи по собствено желание. Допълнително е постъпило и предложение от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Пламен Спасов, с което се предлага за председател на ОИК в община Родопи да бъде назначен настоящият член на комисията Таня Атанасова Бочукова, а за член да бъде назначена Величка Иванова Иванова, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Росица Тодорова Манолева, ЕГН ..., от длъжността председател на Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив.
2. НАЗНАЧАВА Величка Иванова Иванова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив.
3. ПРЕНАЗНАЧАВА досегашния член Таня Атанасова Бочукова, ЕГН ..., за председател на Общинската избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения