Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 538-ЕП
София, 11 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Мартин Христов Христов, управител и представляващ „Вижън лаб“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 15-ЕП от 13 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Мартин Христов Христов, с ЕГН ………., управител и представляващ „Вижън лаб“ ЕООД, с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 1, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че :

Акт № 15-ЕП от 13 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 298-ЕП от 11 май 2019 г. на ЦИК, против Мартин Христов Христов, с ЕГН ………., управител и представляващ „Вижън лаб“ ЕООД, с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 1, за излъчване на предизборен аудио-визуален материал по програмата на телевизия „България 24“ на 9 май 2019 г., от 12:43:44 ч. до 12:54:00 ч. - интервю с Ангел Джамбазки - кандидат за член на Европейския парламент в предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от кандидатската листа на ПП „ВМРО-БНД“, в предаването „Твоят глас“ на радио „VOX“, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК всеки агитационен материал, съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информация заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и разположена в обособено поле. В аудио и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 ИК от страна на Мартин Христов Христов, управител и представляващ „Вижън лаб“ ЕООД, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 15-ЕП от 13 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК не е постъпило възражение от нарушителя.

Установеното в АУАН № 15-ЕП от 13 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 298-ЕП от 11 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 15-ЕП от 13 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 39 от 11.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-237 от 10.05.2019 г., с приложен запис.

В съставения АУАН № 15-ЕП от 13 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя и неговата вина.

За установеното в АУАН № 15-ЕП от 13 май 2019 г. нарушение към 9 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 2 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 15-ЕП от 13 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от Мартин Христов Христов, в качеството му на управител и представляващ „Вижън лаб“ ЕООД, с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 1, нарушение по чл. 183, ал. 2 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - АУАН № 15-ЕП от 13 май 2019 г. нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЛАГА на Мартин Христов Христов, с ЕГН ……….   , управител и представляващ „Вижън лаб“ ЕООД, с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 1, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения