Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 537-ПВР/МИ
София, 24 май 2014 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член на ОИК – Две могили, област Русе

Постъпило е уведомление с вх. № ЕП-06-308/ 21.05.2014 г. от ОИК -Две могили, с което уведомяват ЦИК, че Кера Кръстева Великова, назначена за член на ОИК - Две могили, с Решение № 329-ПВР/МИ от 10.05.2014 г., не се явява на работа.

С вх. № МИ-15-54/23.05.2014 г. е постъпило заявление от лицето, че желае да бъде освободено като член на ОИК - Две могили.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Две могили, област Русе, Кера Кръстева Великова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения