Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 536-МИ
София, 14 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на състав на секционна избирателна комисия (СИК) за произвеждане на частичния избор за кмет на кметство село Церово, община Благоевград, насрочен на 03.10.2021 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЧМИ-15-81/08.09.2021 г. от ОИК – Благоевград. С писмото се препраща по компетентност преписка по решение № 8-ЧМИ от 07.09.2021 г. на ОИК – Благоевград, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК, поради липса на необходимо мнозинство.

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

Със свое решение № 3-ЧМИ от 27.08.2021 Общинска избирателна комисия – Благоевград, е определила 6 (шест)-членен състав на секционната избирателна комисия (СИК), включително председател, заместник - председател и секретар, съобразно броя на избирателите в тази секция – № 010300120, находяща се на територията на село Церово, община Благоевград, при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Церово на 3 октомври 2021г. Шестчленен състав, в това число и ръководният, е определен и за подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) в общината.

На същата дата – 27.08.2021 г., на сайта на община Благоевград е публикувана покана до парламентарно представените партии и коалиции, с която кметът на общината ги кани на 01.09.2021 г. за участие в консултации относно поименния състав на секционните избирателни комисии за частичния избор в с. Церово.

На 01.09.2021 г. са се провели консултации, като участие в тях са взели, видно от протокола, присъствено – ПП „Имат такъв народ“, коалиция „ГЕРБ-СДС“, коалиция „ДБ – Обединение“, ПП „ДПС“, коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, а коалиция „БСП за България“ е депозирала писмено предложение с вх. № 69-00-1143 от 01.09.2021 г. на община Благоевград. Към преписката са приложени и останалите писмени предложения с номера, както следва: вх. № 69-00-1138 от 01.09.2021 г. и вх. № 69-00-1146 от 01.09.2021 г. от ПП „Имат такъв народ“, вх. № 69-00-1149 от 02.09.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, вх. № 69-00-1139 от 01.09.2021 г. от коалиция „ДБ – Обединение“, вх. № 69-00-1141 от 01.09.2021 г. от ПП „ДПС“ и вх. № 69-00-1150/01.09.2021 г. от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“.

Всички парламентарно представени партии са депозирали писмени предложения за поименен състав на СИК, в които са заявили следните длъжности:

ПП „Имат такъв народ“ – председател, коалиция „ГЕРБ-СДС“ – зам.-председател, коалиция „БСП за България“ – секретар, коалиция „ДБ –Обединение“ – член, ПП „ДПС“ – член, коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – член.

В хода на консултациите, видно от представения протокол, въз основа на решение № 3-ЧМИ от 27.08.2021 г. и съобразно методиката, приета с Решение № 502-МИ/24.08.2021 г. на ЦИК, присъствалите са приели първоначално разпределение на ръководен и членски състав на СИК, изцяло съобразен с писмените предложения, като в хода на консултациите разпределението се променя, като са разменени квотите на ръководна и членска длъжност – квотата за длъжността „секретар“ е предоставена на коалиция „ДБ – Обединение“, а на коалиция „БСП за България“ е предоставено членско място.

Протоколът е подписан от присъствалите на консултациите, съответно няма подпис на една от парламентарно представените политически сили – коалиция „БСП за България“.

На 03.09.2021 г. кметът на община Благоевград изпраща протокола на общинската избирателна комисия, ведно с приложения, описани в изх. № ИЗ-003100/03.09.2021 г. Писмото е входирано под № 790-ЧМИ от 03.09.2021 г. на ОИК – Благоевград.

На 07.09.2021 г. на редовно заседание на ОИК – Благоевград, писмото е докладвано и е подложен на гласуване проект на решение, с което се приема, че е налице постигнато съгласие по време на консултациите и се назначава поименният състав на СИК съобразно направеното от кмета предложение.

В резултат на гласуването е постановено решение № 8-ЧМИ от 07.09.2021 г. на ОИК – Благоевград, за отхвърляне в хипотезата на чл. 85, ал. 4 ИК.

Преписката по цитираното решение е изпратена на Централната избирателна комисия с писмо изх. № 109/07.09.2021 г., вх. № ЧМИ-15-81 от 08.09.2021 г. на ЦИК. Приложенията по същата са представени в оригинал с вх. № ЧМИ-15-81/1/10.09.2021 г.

Междувременно, с вх. № ЧМИ-15-84/10.04.2021 г. в ЦИК е входирана жалба от коалиция „БСП за България“ срещу решение № 8-ЧМИ от 07.09.2021 г. на ОИК – Благоевград. С жалбата се твърди, че на проведените консултации не е съобразено направеното предложение от коалиция „БСП за България“, съответно решението на ОИК – Благоевград, е взето при непознаване на всички факти и обстоятелства от консултациите, както и че към представеното пред ОИК предложение на кмета на общината липсват всички документи, конкретно – възражение от коалиция „БСП за България“, подадено чрез кмета на община Благоевград до ОИК – Благоевград. Самото възражение е приложено към депозираната пред ЦИК жалба. Действително, възражението липсва сред описаните като придружаващи документи на писмото, с което протоколът от консултациите е изпратен на ОИК. Възражението е входирано в деловодството на община Благоевград под № 69-00-1153/03.09.2021 г., препратено е на ОИК – Благоевград, на 07.09.2021 г и е входирано в ОИК –Благоевград, под № 796-ЧМИ на 08.09.2021 г.

Предвид описаната фактическа обстановка, която се потвърждава както от представената преписка с вх. № ЧМИ-15-81/2021 г. на ЦИК, така и от наличната служебно информация във връзка с депозираната жалба вх. № ЧМИ-15-84/10.09.2021 г. от коалиция „БСП за България“, ведно с приложенията към същата, Централната избирателна комисия счита, че решение № 8-ЧМИ/07.09.2021 г. на ОИК – Благоевград, следва да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно, а преписката следва да бъде върната на общинската избирателна комисия за ново разглеждане с изрично произнасяне по назначаване на състава на СИК № 010300120, находяща се на територията на село Церово, община Благоевград, при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Церово на 3 октомври 2021г.

Съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 87, ал. 1, т. 5 ИК общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии в съответния изборен район и утвърждава списъците на резервните членове. Редът за назначаване е регламентиран с чл. 89 – чл. 91 ИК в съответствие с наличието или липсата на определени предпоставки, сред които е провеждане на консултации при кмета на общината на парламентарно представени партии и коалиции и представени от тях предложения в съответствие с изискванията на ИК за членове на СИК, респ. представяне на изискуемите документи.

От волеизявленията по същество на всички участници в процесния казус – парламентарно представените партии и коалиции, ОИК, общински администрации и кмет, които волеизявления са обективирани в приложените към преписката протокол от консултациите, поименни предложения, протокол от заседанието на ОИК – Благоевград, се прави извод, че няма спор относно качеството на коалиция „БСП за България“ на участвал в консултациите субект с произтичащите от това права и задължения.  

Според чл. 91, ал. 8 ИК в случаите, когато е постигнато съгласие, кметът представя в общинската избирателна комисия писмено предложение за състав на СИК; документите, представени от партиите и коалициите; протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения; и копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 11 ИК в случаите, когато е постигнато съгласие, общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, направено по реда на чл. 91, ал. 8 ИК. При наличие на съгласие ОИК е обвързана от предложението на кмета на община Благоевград за състава на СИК в с. Церово, община Благоевград. При липса на съгласие ОИК е обвързана при взимането на решение с т. 16 от Решение № 502-МИ/24.08.2021 г. на ЦИК (при назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазва методиката, определена в същото), както и с чл. 91, ал. 12 ИК – да назначи състав на база на изричните поименни предложения на парламентарно представените партии.

Формалната процедура по провеждане на консултации допуска преразпределяне единствено на незаети квоти и то в случай, че някоя от парламентарно представените партии не направи поименно предложение или направи предложение за по-малък брой лица. Самото преразпределяне се извършва след жребий по ред, определен с нарочно решение на ЦИК – в случая Решение № 503-МИ от 24.08.2021 г. на ЦИК. В конкретния случай въпросът, който е следвало да обсъди ОИК, е дали при проведените консултации е постигнато съгласие, след като един от парламентарно представените политически субекти е бил допуснат до участие и е било прието направеното от него писмено поименно предложение за състава на СИК, а в хода на консултациите е извършена промяна, по отношение на която той е бил лишен от възможността да вземе отношение поради обстоятелството, че протоколът не му е предоставен за подпис (обстоятелство, което не е обсъждано, а само по себе си води до хипотеза на липса на съгласие). Следва да се има предвид, че въпросът за наличие или липса на съгласие е важен и с оглед това, че – както бе казано по-горе – ако е налице такова, ОИК е обвързан с предложението на кмета на общината така, както е направено, но ако се установи липса на съгласие, то ОИК следва да извърши разпределение на ръководен и членски състав в съответствие с т. 16 от Решение № 502-МИ/24.08.2021 г. на ЦИК и с чл. 91, ал. 12 ИК, тъй като с направената промяна се нарушава както математическият принцип, определен с Решение № 502-МИ от 24.08.2021 г. на ЦИК, така и не се съобразява волята на парламентарно представените партии и коалиции.

Освен горното, решение № 8-ЧМИ/07.09.2021 г. на ОИК – Благоевград, в резултат на проведеното поименно гласуване и видно от диспозитива на вписаното в протокола решение се установява, че същото е постановено в противоречие с разписаните специални правомощия на общинските избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответната община, ОИК е постановила, макар и в хипотезата на чл. 85, ал. 4 ИК, решение за отхвърляне. В изпълнение на правомощията си и при условията на обвързана компетентност ОИК – Благоевград, е била длъжна да обсъди наличието или липсата на съгласие между всички парламентарно представени партии и коалиции, участващи в консултациите, съответно да назначи ръководство и състав на СИК или така, както е направено от кмета на общината, или така, както са направени предложенията на политическите субекти, при прилагане на методиката на ЦИК и при съобразяване на основните принципи за паритет и квоти.

Степента на обвързаност по чл. 91, ал. 12 ИК на районните и общинските избирателни комисии да назначават в случаите на непостигнато съгласие СИК по предложенията на партиите и коалициите, участвали в консултациите, е такава, че начинът на изпълнение на правомощието е обвързан с изпълнителното основание и органът е длъжен да се съобрази с него. Комисията, от една страна, не може да не извърши или да не изпълни юридическото действие, а от друга, не може да избира формата на решението на дадения въпрос и определянето на последиците от решението. Конкретният въпрос предварително е уреден с нормативно предписание, на което се подчинява административният орган.

От изложеното до тук е безспорно, че Общинска избирателна комисия – Благоевград, при постановяване на решение № 8-ЧМИ/07.09.2021 г., е допуснала особено съществени нарушения на принципите на изборното законодателство, пренебрегнала е духа на закона и правилото, възведено в чл. 91, ал. 12 ИК, постановявайки решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК, което налага цялостна отмяна на постановения от нея акт и връщането на преписката от настоящата инстанция с изрично указание за произнасяне с назначаване на поименния състав на СИК № 010300120, находяща се на територията на село Церово, община Благоевград, при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Церово на 3 октомври 2021г., при извършване на преценка съобразно изложените в обстоятелствената част на настоящото решение мотиви и при съобразяване на направените предложения от партиите и коалициите до степен да не се нарушава паритетът и квотният принцип по методиката на ЦИК, обективирана в Решение № 502-МИ от 24.08.2021 г.

В горния смисъл, изложените в протокола от заседанието на общинската избирателна комисия съображения по отношение на назначаването на състава на СИК не могат да се ползват като аргумент в подкрепа на или против формирането на волята на органа, издател на акта. Не се откриват по преписката, нито се представиха в допълнение пред настоящия орган документи или доказателства за обстоятелства, обуславящи отказа ОИК – Благоевград, да назначи поименния състав на процесната СИК. Напротив, налице са били всички предпоставки за провеждане на обсъждане и реализиране на правомощията по чл. 91, ал. 8 или ал. 12 ИК, съответно е недопустимо и в противоречие с принципите на изборния процес изборните комисии да пренебрегват законово задължение.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 8-ЧМИ/07.09.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, постановено в хипотеза на отхвърляне по чл. 85, ал. 4 ИК и ВРЪЩА преписката на ОИК – Благоевград, за ново произнасяне.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Благоевград, за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на настоящото решение, относимите решения на ЦИК и в съответствие с императивната разпоредба на чл. 91, ал. 1 ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения