Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 532-МР
София, 10 септември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Неделчо Костадинов Неделчев срещу Решение № 314-МР от 30.08.2021 г. на ОИК – Шумен, за назначаване на съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в с. Мадара

В Централната избирателна комисия, по електронната поща е постъпила жалба, регистрирана в ЦИК под № МИ-06-463/31.08.2021 г., от Неделчо Костадинов Неделчев срещу Решение № 314-МР от 30.08.2021 г. на ОИК – Шумен, за назначаване на съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в с. Мадара. Предвид изложеното в същата, е изискано от ОИК – Шумен, да представи в цялост преписката по оспорваното решение. Същата е постъпила в оригинал в деловодството на ЦИК на 09.09.2021 г. и е заведена под № МИ-06-463/1/09.09.2021 г.

С жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на Решение № 314-МР от 30.08.2021 г. на ОИК – Шумен, като се твърди, че същото противоречи на разпоредбите на ИК и на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), тъй като не са спазени изискванията, на които трябва да отговарят членовете на секционните избирателни комисии за референдума в с. Мадара, насрочен за 29.09.2021 г.

В петитума на жалбата към Централната избирателна комисия се иска отмяна на оспореното решение на посочените в жалбата основания.

Производството е по чл. 88, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, както и с изложеното в жалбата, намира същата, макар и подадена в срок, срещу подлежащ на обжалване акт, за недопустима както по отношение на искането за отмяна на Решение 314-МР/30.08.2021 г. на ОИК – Шумен, поради липсата на материален и правен интерес от обжалването ѝ, така и в частта с искане за издаване от страна на ЦИК на тълкувателно решение по твърдяна нормативна колизия по следните съображения:

За да е допустимо обжалването на решението на Общинската избирателна комисия – Шумен, следва за жалбоподателя Неделчо Неделчев да е налице правен интерес от подаването на жалба – абсолютна процесуална предпоставка за разглеждането й по същество.

След като жалбоподателят не е пряк адресат на обжалвания акт, той няма законово защитен правен интерес от обжалване, тъй като липсват данни за неблагоприятно засягане на неговата правна сфера. Няма данни за нарушаване, ограничаване на субективни права или създаване на нови субективни права или задължения на конкретното лице.

Към жалбата няма представени доказателства, нито такива се установяват по представената административна преписка за това, че лицето притежава твърдяното като притежавано качество на член на инициативен комитет, регистриран по реда на който и да е от двата нормативни акта – ЗПУГДВМС или ИК, в частност по чл. 85, ал. 10 ИК. 

При извършените справки в публичните регистри на ОИК – Шумен, както и в представените към преписката документи, не се установяват данни за наличието на каквото и да е друго качество на жалбоподателя, което да обуславя статута му в настоящото производство на заинтересовано от обжалване лице.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Неделчо Костадинов Неделчев срещу Решение № 314-МР от 30.08.2021 г. на ОИК – Шумен, за назначаване на съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в с. Мадара.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Шумен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения